Jinghpo hpaji景颇文化

DINGSHON MARONG JO AI DUMSA GA

进新房赞美诗

时间:2017-11-05 21:27:03 来源:德宏团结报

 Hpulam latsa n rip

 Ali ningchyi

 Ana ahkya

 Hpugun hpulam hte li ninglai

 Asin jo hkritung du

 Kumbang wuya jahpro

 Marang ram shingkang hkam

 Wuhkrung ndo wom shalat tup rai sai

 Hkringwa wuhkrung ndo lau let

 Sin wuhkrung ndo let la

 Sin wubyin mazing la

 Wuhkrung ndo Asin wubyin lut wujup mai

 Wusoi wusa gumrin

 Wubyin guwoi lun

 Wuyom mahkai gun

 Gajai marong hkringyu tu wang sai

 Wuhkrung ndo no let ninglai

 Sin hkringyu de

 Shi ning wa rem

 Hkun ning go lamun

 Ahting go ring wumai wusa

 Sin hkringyu de latsa ning wa rem

 Mado ninghtan asut

 Ningnan nta go lamun ning wa chying

 Wuhkrung ndo let ninglai malun ga

 Hkringwa hpajang wuju manat

 Wubong singkong wushong shan madat

 Hkringwa madat yang

 Asin jo n du na hkrit

 Marong wuya jahpro marang n ram na myit

 Lali hkringwa wubong singkong

 Wushong shan madat yang

 Wuju sangau mong na myit

 Asin wuju sangau gumrin

 Wuju sangau manyi

 Hkringwa wuhkrung ndo lau lat

 Dumsa wusa sat mahkoi n hpan

 Gajai marong nang

 Wuhkrung ndo lat la nu

 Marai dinghkong Wusa sat n hpan

 Moi na chyu madat n da

 Wuhkrung ndo gadai lat

 Mado gong ninghtan shingmang

 Reng larau sek lasau

 Wudu gadoi wubong gamoi

 Wuhkrung ndo lat wusa sat

 Wusoi ngut wusa gumrin

 Wupron atsi matut

 Hkakyu ningshan hkang gamun

 Wusoi ra wusa go gumrin

 Wubyin guwai lun

 Sin hkringyu tu wa shawang

 Gajai marong

 Wuhkrung ndo let garai hkum krem

 Hkring yu en htang

 Hkinchyi mado sa lung ahpang lu

 N-gup bu Wubong singkong shan hkut ningda

 Wuju n shana

 Wumun apun Wuju shangut

 Wuhpyin wuhpya ashai

 Hkinjong lamyin wan

 Shadu jahkut

 Hpoda mazing

 Hpodung ngan

 Hposi hponan gahtap

 Magum manrap

 Hkinchyi lakran tu sa

 Alu dumhpong tsom

 Wujot hpang

 Matsi machyan Laman gungseng mazing

 Marong htot lu shading

 Hpoli ningdung gayop

 Wujot hpang dat jahpring

 Kumbang jahpan ne tu sa

 Wujot hpang ndo wom nu

 Wubong singkong shan

 Lu wom shalat sha

 Wuya matan hpang nsa tsom shakat la

 Hkringwa ga gahtap hkum la

 Dumsa ga ganap n ningda sai

 Lu shalat nang la

 Nsa shapat nna lu

 Wubong singkong shan let

 Pyi lun na nu ni

 Pyi lun n lan

 Pa gun n hpan

 Hkinchyi mado wom na kun

 Kumbang nhpang nge tsan na kun

 Moi na chyu madat n nga

 Apyi apa go go-lamun htingshon

 Ahting e ring

 Ningnan nta e chying na hte pyi run apa gun

 Shamon ngu wun run lagong ngu wun gun

 Pyi la pa sha

 Marang ram shingkang hkam

 Gajai marong lu dungyong lun nsa gun

 Hkinchyi mado shalat rot wa

 Hkringyu dingyang sin hkringyu wa yup

 Hkringdat grup latsa lamun ning gajai marai n ra

 Shakon kungdon n hkra na ya wa lan

 Gajai marong hkringyu asin nga

 Hkringdat alang ga Ajan long

 Maju sumgon hpong nga sit e...

 (Ngut sai)