Jinghpo hpaji景颇文化

DINGSHON MARONG JO AI DUMSA GA

新居落成诗

时间:2017-11-03 18:27:51 来源:德宏团结报

 Wudung manu wuli wula shagu

 Wuhpuk hpung wugoi krung

 Wanang lado lamun reng

 Ninghtoi lagam latsa hteng

 Aja jobyin pu Langu banhtu garu

 Aja jobyin aye

 Langu banhtu ahpye

 Wuhpuk hpung wugoi krung

 Ajan ginding goidu shata ginwang goi pru

 Ajan ginding dap Shata ginwang hkap

 Ajan ginding goi wang

 Shata ginwang goi hkrang

 Ahting htingwon marong jo

 Hkritung du nan san nai

 Gajai marong ong

 Marai dinghkong tsom sai

 Lali hkringwa wuhkrung ndo

 Lila mahkoi hkringwa

 Hkringwa muhpo hkrit dai

 Hkringwa lang hkinchyi mado no wom mu

 Hkringwa o...

 Ahting gon soi Dumsa hpo

 Ningnan go soi sai

 Hkringwa hkinchyi mado soi

 Ahting lat wa

 Hkringwa lang hkinchyi mado lang

 Wuhkrung ndo let ya na

 Hkringwa lang hkinchyi mado

 Hkringwa nang rem

 Hkringwa lang mahkoi nnan

 Laijum ndo ngu en rem

 Hkringwa rem mahkoi nnan

 Dumsa lang yang jan

 Hkringwa lang ngin lang

 Hkinchyi mado hta laijum mado yon ya na

 Laika nsa gayin don na

 Hkinchyi mado hte ganon sit

 Shamon ginsi yu lata lu

 Lagong wunla yu ginghka lu sana nngai

 Gumgun gunhpai hkringwa but wang sit

 Matso ningtsang hkat hkrang

 Dumsa na sangai

 Lamun ningchyun lun

 Hkringwa gahtong ningchyong tot

 Dumsa na sangai

 Hka hku abut wang

 Shilam laijum gayen

 Bongpu en hkringwa sit

 Laijum lahkum ngang dumsa na sangai

 Hkringwa nang lang hkinchyi mado hta

 (Ya na lang bai matut hti ga)