Jinghpo hpaji景颇文化

PA-TI NING DO PA-TI NING DO A-TI NING DO 1919 HPONG SUT LU NGA MAI LAHKAM TSONG HPONG SUT LU NGA MAI LAHKAM TSONG

喜迎十九大

时间:2017-11-03 16:52:25 来源:德宏团结报

 Hto…

 Lali tsom wunpong buga

 Mangai bungshi bung shaya

 Gatsi numri gabram wa

 Ulat hpunggam goi kya

 Yup mang jahpan gaja mu

 Ningdo 19 hpong hpo pru

 Lahta tang zuphpong gaba

 Shingwun lamun hpo ton da

 Mung shawa sut lu lam

 Ningdo 19 hpong kunghpan

 Sumri sumdai hpong

 Labau leng hta lu lom

 Gumrong gumtsa hpong

 Myit hkrum rot gumrong

 Myu 56 a shingbyi ganu

 Mung shawa hpe ding hkyom jasu

 Chyeju ganu shi tai

 Shamyet hpunnu gawa shi nan rai

 Wundung shata ni hta

 Sutdung gumja woi magra

 Ayon matsan woi jahkoi

 Mungchying sutngai madoi

 Wunli tara lang shachyam

 Hpuntang hpaji shinglam

 Sutring gumdai hpo

 Sutgan masing shadai do

 Jiwoi mungdan jut shagu

 Asut jantung gabyu

 Wan lap let chyau hkre shara

 Hpungtsin shata jahkrat ya

 Hpung tun moru du

 N-gang hkap pat pru

 Bungchyai shapoi shang wa,

 Pa-ti shinggang ya

 Mahkup wanshi mong gasu

 Tingsa htoitung shapru

 Ginding ga-nai ganon wa

 Mung chying sumdun hkra

 Pa-ti myi t sa lata shon

 Zo nong zowa pron

 Pa-ti myu tso lata shon

 Sut su lam jai wa

 Mabyin masa hta nan hkan

 Sut hkrunlam majan jan

 Hkraigam gaiding la

 Pa-ti shingwun gata

 Garum wun-gau hkam la

 Gahtau gumhpro hkam sha

 Alak hpaji jongma

 Hkungga n bang ra

 (Ya na lang bai matut hti ga)