Jinghpo hpaji景颇文化

JAN LASU SU AI LAM(2

祭太阳神(2)

时间:2016-12-31 11:01:21 来源:德宏团结报

  Shingrai gaang ni wa go jan lahpu nau ngan sai nga jan lahpu bunghko bai na hku azai wa zai wa masai da. Shingra gaang ni wa go, anhte gaang ni matso ningtsang ga shata makum gaiwang de bunghko nau ngan sai, matso ningtsang ga de shata makum gaiwang ni hpe mung anhte ko lahpu sa, bung- hko bai shangun ra sai, bunghko bai la ra sai nga, ahkrun mon, asi apoi wa lon wa masai da. Shingra gaang ni wa go mahkam wa hkam yang walang htim byen ko tsahkai wa mi lu sai da, shaloi gaang ni wa go dai tsa- hkai hpe wulang htum byen ko n-ga hku awa go ze ze amyi go le le di sharon ton nna ntsa e gumdun pasham up, dai a ntsa e gunghtu hku-on bai gum di amoi wa galo amang wa shajo nna ahkrun lon asi apoi wa mon wa masai da. Shingra gaang ama yan hpe gaang ama yan e nan hto matso ninng- tsang ga shata magum gaiwang de nji jan ningsang hpe shingra gaang ga de apoi no sa na da ngu lasu no wa su mayu no wa du masu ngu dat sai da.

  Shingrai gaang ama yan go shingra gaang ngin rot ajan makum shata gaiwang ga rot sai da. Shingra gaang ama yan shata makum gaiwang du nji jan ningsang sumtu gabung hkap san, gaang ama yan hpa nga en du nga yang, Nji e anhte gaang ni si wa galo ahkrun wa shajo ma ai da, nji nang hpe gaang ga de bunghko no bai apoi no sa na da ngu shangun dat nna lasu wa su ai re ngu sai da. Shaloi Nji jan ningsang go, gaang ni si na hku mi n hpan da yang ganing re asi wa galo ma ta ahkrun wa shajo ma ta? nji gaang sumri no shanum yu n-ga nga, nji jan ningsang gaang sumri shanum gadai mi nsi gaang ni ali ama di dun wan wut, wuji wukam pung hprong pung long yong hkum ai num ai gaang sumri ndi , le lau lau yu wa mu, gaang ni hpe shingra gaang ni nsi ai a- hkrun hkum galo asi apoi hkum shajo na da ngu wa tsun masu bai ngu, Gaang ama yan, shata makum gai wang nna rot Gaang numshang ga myet, gaang ni sumtu gamung bai san laman, gaang ma ya go, nji jan ningsang danga yang anhte gaang ni nsi ai da, gaang ni si na hku n hpan da ai da, shingra gaang sumri yong hkum ai da, num ai da bai ngu sai da, shingra gaag ni wa go anhte shata makum gai wang ga asi nau ngan sai, bung- hko nau sa jan sai, anhte ahkrun go she shajo ga, jan bunghko bai la ra sai nga gaang ama ya hpe ajan makum gaiwang ga bai dat dat sai da. Gaang ama yan, shingra gaang ngin bai rot, shata makum gaiwa ga du nji jan ningsang sumtu gamung bai san laman, aji e gaang ni si ma ai da, ahkrun lon ma ai da, nji nang hpe gaang shata bunghko she no bai na da nga nna bai du ga ai lo ngu. Nji jan ningsang go, gaang sumri bai shanum gaang ni mi nsi ganing rai gaang ga apoi sa na rai, gaang ni nsi, nji shingrang gaang bunghko go n sa na re nga. Gaang ama yan e, le le lau yu wa mu, gaang ni hpe gaang ni nsi ai hkrun hkum mon asi hkum lon na da ngu wa tsun masu ngu bai htet dat sai da. Gaang ama yan gaang ga du shingra wa yang ga pru gaang ni sumtu gamung bai hkap san laman, gaang ama yan ya nji jan ningsang apoi yi sa na da ngu yang, gaang ma yan go, n ji ding nga yang anhte gaang ni nsi ai da ahkrun hkum mon si hkum lon, nji shingra gaang asi apoi nsa ai da ngu bai tsun dat.

  Gaang ni wa go ai anhte gaang ni ajan makum gai wa ga shata bunghko nau ngan sai, ajan lahpu nau jan sai, bunghko no htang la ra sai, gaang ama yan e hto no she lung mu, nji hpe gaang ni ahkrun mon en she mon ai da ngu, asi lon en she lon ai da ngu, gaang bunghko lau sa bai da nga ai, nji nang hpe lu lu lun lun tin tin pun pun rai shingra gaang ga lawan she no sa du na da ngu bai wa num htet masai da. Shaloi nji jan ningsang go shingra gaang ama yan hpe lau lau yu wa masu nji ya du yu ma wa na nngai nji du na re da sa na re da ngu wa htet magang masu ngu sai da.

  Shingrai gaang ama yan shingra gaang ga wa du numhte aga wa wa su, Nji jan ningsang go, Gaang sumri gumgu, shata mahkui gumru shingra gaang ga sa du, gaang ni wa go ayon mi n yon, ningtsang mi n tsang, myiprui mi n pru ahkrun go lon asi go mon rai, ahkrun nta sa du, Asi hting yong sa pru nna apyeng numshang de bai nhtang wa nna hto bum hpat wat na n-grau laman aman jahtat hpe n-grau laman aman jahtat e, nang apyeng numshang de no pru yu rit, shingra gaang ga de no du yu rin ngu shaga dat sai