Jinghpo hpaji景颇文化

JAN LASU SU AI LAM(1)

祭太阳神(1)

时间:2016-12-31 10:56:35 来源:德宏团结报

  Amoi mungkan nnan lat ginding aga ningnan pan wa yang, Magyit gaji hpan yang lan da ai go, shinggyim masha go n si na hku hpan da ai da, rai yang shinggyim masha go, Nji jan ningsang anhte shinggyim masha ni lat wa pat wa na matu ninghtoi lagam madat, ningsin masat ai hpe n chye nna nji jan ningsang si sai nga nna jan ga bunghko pa ma ai da.

  Amoi Magyit gaji lan, kumdai htong wa yang hpan yang, lamu de lamu sin na nga, aga de aga rin na shinggyim mashang gaang masha lan da sai da. Rai yang, dai ten hta ningsin hte ninghtoi wa n masat yang, shinggyim go wa n ring, htoi yang htoi ai hprang, sin yang sin ai yang, shinggyim masha ni nga sat nga sa wa n chye ma ai da, shinggyim go wa n ring ai da. Shaloi Jan wa Ningsa Tang go ningsin hte ninghtoi wa masat ya, shani go htoi san ai ninghtoi nga, shana go ningsin pra rai shinggyim masha ni ningsin ninghtoi chye masat nna shinggyim masha gaang ama ni wa pat wa , gaang ga wa dai rai ring wa sai da.

  Shingrai shingra gaang ni wa dai rai pat nga, lat nga rai yang, shingra gaang ni wa go Nji jan ningsang ningsin ninghtoi masat madat nna shana de du wa yang, sinna shagong bang ningsin chyip, shinggyim masha ni hkring sa la, hpang jahpot sinpro hkong de nna bai pru wa ninghtoi ngu ai nga dingsa ajan lum shinggyim ago wa ring chying wa rai nga nga ma yang, Shingra gaang ni wa go, shana de sinna shong bang nji jan ningsang si sai, jan ga de asi apoi lung bunghko gun ra sai nga, nnyeng nbong hpe ningwam bunghkrong e gabong jahkut shakrai la nna makai dabyen , wa lai lap sihtu, numji kaku ni wa htu la, u di shadu yan matep la rai, shat gada da, nnyeng dabyen byen, yam tau yambu hta ntsing atsa malum, maihtong dinghkru do rai, bunghko wa bon nna gaang ama yan hpe hto nji jan ningsang si sai, jan ga de bunghko no wa du masu ngu shangun dat yangsai da. Gaang ama yan wa go, shingra gaang en rot kumdai htong wa yang ngin htot gaang sumri gumgu, shata magum gaiwang ga e myet nj jan ningsang ko wa da, nji jan ningsang ya gaang ama yan hpa nga nna pru ngu hkap san yang, Nji e, shingra gaang ni nji nang si sai nga lapu sa bunghko wa pa shangun ai lo ngu sai sda. Shaloi nji jan ningsang wa go, Gaang ama yan e nji go n nsi ai, nanhte shingra gaang ni pat wa, lat wa na matu ningsin ninghtoi lagam masat ai she re, le gaang ga lau lai wa mu, nji jan ningsang nsi ai nanhte gaang ni lat wa pat wa na matu she galo ai ngu wa tsun dat masu ngu nhtang kau dat yang, Gaang ama yan wa go shata makum en rot ajan gaiwang en htot, gang rumri gumgu, shingra gaang ge e myet, apyeng numshang htep gaang ga wa du, gaang ni sumtu gamung wa bai san, gaang ma yan , nji jan ningsang nsi ai da, anhte gaang ni lat wa na matu pat wa na matu ningsin ninghtoi lagam masat madat ai she re da nga. Jahpot ninghkong ajan go sinpro hkong de nna bai pru, shingra gaang ni wa num, shana de ninghkong ajan du ninghkong ja jan go sinna hkong e bang mat wa ningsin bai sin, gaang ni wa go nji n si ai nga n teng ai, nji jan ningsang si sai ajan ga hte lahpu she sa, ajan bunghko she pa mu nga, gaang ama yan hpe nnyeng nbong gabong nna bunghko wa lon gaang ama yan hpe ajan ga asi poi bai sa shangun masai da, rai yang, gaang ama yan shingra gaang nna rot apyeng numshang nna htot, ajan shata makum gaiwang ga e nyem nji jan ningsang sumtu gamung bai hkap san, nji jan nang si in she si ai nga an hpe gang lahpu hpu, shata bunghkong sa shangun ma ai ngu yang, nji jan ningsang go nji nsi ai, le le lau she yu wa mu, nji go nanhte gaang ni pat na lat na matu ningsin ninghtoi lagam madat ai she re, ngu.

  Gaang ama yan wa go shata makum gai wa ga nna rot, gaang sumri gumgu, apyeng numshang e myet, shingra gaang ga e htep, gaang ni sumtu gamung bai san, nji jan ningsang nsi ai, nanhte gaang ga pat na she lan ai hpan ai, le le lau she yu wa mu ngu, gaang ama yan shingra gaang ga wa bai lai du, sumtu gamung hkap san, nji jan ningsang nsi ai, nanhte gaang ni lat na pat na lam ninghtoi lagam galo ai she re nga masai da.