Jinghpo hpaji景颇文化

SHONG DE NA JINGHPO GAHTONG ZAT HPUNG ZON SHAPYO NINGHKONG

昔日景颇寨文艺气氛浓烈

时间:2016-12-31 10:50:42 来源:德宏团结报

 Marit maroi ningtsing lai mat wa

 Dingla dap de shang dung ra

 Dingla dap kon myit sumru

 Wunpong buga hpe dum lu

 Marit maroi let ningtsing wa

 Yu-ngui n-gun lu jat la

 Wunpong buga dum dat shagu

 Marit sumhtang lu na zon ngu

 Shong de na Jinghpo gahtong

 Zat hpung zon shapyo ninghkong

 Jinghpo amyu gahtong langai

 Zat hpung langai hku na rai

 Mare bo de hturen ngoi

 Mare htumpang wunpong mahku shoi

 Sinpro maga ka-la mahku sho

 sinna maga bum lang mahku gayo

 Gasho yi-nam magam shang wa

 Yi-nam dumba dum let sa

 Mam magang magam ten bai du

 Mam magang dumba dum let ru

 Nhprot shingnom hkyen bang wa

 Pyihtot pyi tai dum let sa

 Htong seng mangai du shang wa

 Mangai ningchyun hte yin wang sa

 Wa hpu masin pali shit bang wa

 Hkring sa ten pyi man dum shaya

 Wa hpu htem lem mahku rung

 Ugon machya mangai dumba dum

 Mam shu mam dan ten bai du

 Hkana shagu madum nsen pru

 Yi bo de mangai dumba ngoi

 Htumpa de hturen nsen shoi

 Nhprot shingnom maga de wa

 Mangai n mut ningchyun ngoi gara

 Nmut tom nna nta wa

 Lam dingdung sumpyi ngoi gara

 Gahtong numshang du shang wa

 Mare bo de hturen ngoi gara

 Mare htumpa na nta lai

 Pyi lang dum shapyo nga ma ai

 Lagat tu kong ko bai du

 Dingshon htongka ka ai mu

 Wu ra hkyet ko du shang wa

 Gabu oh lo nsen hpe na

 Jan mai kong gata hku lai

 Pyiman roizo shapyo ai

 Machyang hkyet ko bai wa du

 Larung sumhkran nsen bai na lu

 Jinghkang hkyet makau hku bai lai

 Hkungran poi shapyo nga ma ai

 Dumbu baja nsen ngoi

 Prat dep yu-ngui nsen shoi

 Lauban kong hku lai wa yang

 Mam nnan sha poi ko bai ang

 Hpo mi hpo mang nsen shoi

 Pauka ka ai mahku ngoi

 Htingnu Kong ko bai wa du

 Majan laka ka ai hpe bai wa na lu

 Kaidu hkran hku bai lai wa

 Jaiwa nsen mung bai na

 Maibau kong ko bai wa du

 Mam htu yoilu bai na lu

 Nga rem brang ni a nga gau

 Hturen nsen hte she rau

 Gahtong gaang de du shang wa

 Ramrot yu ngui ngoi gara

 Dumbu ba ja pyirong ngoi

 Wunpong sumpyi nsen shoi

 Ginsup ka ai ni mung nga

 Da-go go ai ni mung pra

 Gahtong dingdung yu-ngui hkrai

 Hpuntang nsen nhtum ai

 Ram rot gaji gaba n-gai dingla

 Yu-ngui mahkon hte rau sha pra

 Htunghking manau mung tut manau

 Manau ohra mahku hte she rau

 Rai yang ya daini aprat lado lai

 Yu-ngui shingran gatsi sai

 Shingrai ya sumhtang mabai ba

 Ahkang zin ya bai no hta

 Hkringhtong yu-ngui lau shachyo

 Wunpong mahku lau she sho

 Rai yu ga oi!