Jinghpo hpaji景颇文化

JAN NSEN

太阳的声音

时间:2016-07-04 16:18:28 来源:德宏团结报

 Ka ai: Lang Ji

 Jan e

 Wunpong sha ni a

 Jan wa ningsang e

 Nang go

 Shani shagu

 Laning mi 365 ya

 Mungkan ganghkau

 Shinggrup in

 Jan a gashu gasha ni hpe

 Gawan gatsan nga ndai

 Raitim

 Ngai

 Chyingbau nsen sha na ai

 Naushong nsen hte

 Oh ra nsen sha na ai

 Na nsen n nna ai

 Ngai

 Wa hpang ma ai sharo wan nsen she na ai

 Nau wang gyi ai gungga moru nsen sha na ai

 na nsen nna ai

 Jan e jan

 Nang

 Hpa majo n tsun a ta

 Hpa majo n shaga a ta

 Wunpong myu sha ni

 Ngui pyo nga ai kun

 Ru yak jam jau nga ai i

 Tsun dan rit

 Hton shana rit