Jinghpo hpaji景颇文化

Wunpong sha ni a yon hpa

景颇人的悲哀

时间:2016-07-04 16:15:28 来源:德宏团结报

 Ka ai: Maran Gum Ja

 Atsa chyaru ndai wa,

 Wunpong sha ni a yon hpa.

 Nhpa rai in ngu a ta?

 Byin ai lam ni yu yu ga:

 Jahpan n lo ai Wunpong sha,

 Tsa lu jahpan go jat wa.

 Sak prat gaba sai nu wa,

 Tsa yin grau lu grau gaba.

 Sak prat no ram ai ramma,

 Tsa chyaru hpe n hka hkra ahkyak la.

 Shadon sharam na n chye,

 Shoi chyum na go nang she re.

 N mu yang go gaman dung nga,

 Lu jang go ahtan lu la.

 N hkrup yang ganing ndi,

 Hkrup jang masin mi asi.

 Manang tsun na go n ra,

 Gat hkan mana bai hkan pya.

 Ngam ton tim myit n gut,

 Lu ai hte ma-hkra atut.

 Ahkying aten n masat,

 Tsa seng de chyu kagat.

 Gat ya gat lam hkan tsa lu,

 Kaga myu ni e tsun hpu.

 Mu htam ten hta tsa bat wai,

 Nang tsun jo tim ga n shatai.

 Aten n tam tsa lu chyu hpong shara,

 Hpang jahpot bungli mung bai n kam sa.

 Akan gaman tsa lu bang,

 Loi mi lung jang atsa nang.

 Sutgan madang hpe malap,

 N lu jang go hkan hkoi shap.

 Manang shada lu shingjong,

 Grau lu lu yang she arong.

 Matsan wa she kunmi hku,

 Nhkrit nkang lu dagru.

 Atsa hpe chyu yi-ngam la,

 Myu a lam hpe go malap kau ton da.

 Grau lu grau sha ai go kaga,

 Mying gun ai go Wunpong sha ni.

 Labau gun ai nu wa ni,

 Tsin-yam makau e hkrai kri.

 Wa-ja wa-ngan myit su ni,

 Tsin-yam a mayam lit chyu li.

 Majan hta lot sai ni,

 Tsa htinggap ko shang lim si.

 Myit rai n su ramma ni,

 Malut chyaru bai ka-ni.

 Gaji gawa hte gasha,

 Hka tso won tso shingjong hkat ra.

 Ndai zon re lailen wa,

 Atsom myit son sumru ra.

 Ndai zon re hkrit hpa hpe,

 Madu myu nan n dum chye.

 Jum mu nna shanang nga,

 Dum ai shani hpang hkrat na.

 Dum nga ninglen ten sharen,

 Amyu ting hpe hkra jahten.

 Kunghpan amyu byin lu hkra,

 N htuk lailen lai kau ga!