Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

盈江发生洪涝滑坡灾害 损失严重

时间:2020-07-22 16:37:00 来源:德宏团结报

  Shata 7 nhtoi 18 ya shani, Yinkyang ginwang ko marang gaba htu ai majo, masha langai si sum mat, marai lahkong hpe go n mu tam mat re tsin-yam hkrum sha nga ai, nhtoi 19 ya shana de hkying 7 du yang, ja gumhpro go wan 1271212 sum mat sai.