Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

文明风吹黎明城

时间:2020-07-22 15:20:49 来源:德宏团结报

  Mangshi myu hpe mungdan ting na prat lak nnan chyoi pra lam galo shatup chyam dinglik myu ngu nna do masat da ai ko nna rai wa yang, Mangshi myu ni go“Shawa a myit jom gahkyin, shawa hpe woi matsun, hpaji hte masha shalan la, htung tara hte gon hkang”Ngu ai bandung ni do masat ton nhtom, magam bungli ni hpe go maden hkrat wa ma ai.

“Lui Fung zon shakut shaja yang bungli ongdang ai”Nga ai chyoipra lam hkan galo.

Mangshi hpe mungdan ting na prat lak nnan chyoi pra myu go maden na ginron zuphpong hpo  ma ai.

Sanhtaishan ginwangdo prat lak nnan chyoi pra mu galo shatup chyam dinglik gok masat pa noi.

Mangshi myu prat lak n nan chyoipra mu galo shatup masat manam modo.