Shiga masa景颇新闻

Shiga gadun

简讯

时间:2020-05-21 16:06:51 来源:德宏团结报

  陇川通用机场通过验收

  ●Shata 5 nhtoi 18 ya shani, Yinnan mungdo gaba matsing sumhting dap ni matsing ton ai ko yu yang, shata 4 hta magam bungli bai shang bang wa ai hpang, ja gumhpro chyai ai lam shong de na hte maren bai grin wa sai.

  上月全省规上工业增加值同比增长1.7%

  ●Shata 5 nhtoi 14 ya hte 15 ya shani, Yinnan nbungli hpaga wunhpom ni Nshon nbungli gut galo ngut ton ai masa lam sa jep lajang yu ma ai.

  4月全省经济趋稳回暖

  ●Nhtoi 18 ya shani, Yinnan mungdo gaba matsing sumhting dap ni shana dat ai. Shata 4 laman e, mungdo gaba ting na jak mu magam 1.7% rot jat sai, shong shata na hta 3% jat nga ai, jak mu 39 ko na 21 dingyang rot jat nga ai.

  云南县域义务教育全部实现基本均衡发展

  ●Ndai lapran Yinnan mungdo gaba na madang garai n du ai ginwang 9 na mungdan hpaji sharin hkam sharin shapan magam rot zinghka wa ai masa bai jep yu yang, masat da ai madang ko du sai hte maren, mungdo gaba ting na ginwang tsang mungdan hpaji sharin hkam bungli sharin shapan madang ko du sai.