Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2020-04-10 11:00:28 来源:德宏团结报

  Shata 4 pro 7 ya shani go mungkan tsi mawan sanseng nhtoi re. Dai- ning mungkan ting hta sinwop ana zinli nnan hkrum sha nga ai gata e, mungkan tsi mawan sanseng hpong chyom ni pro 6 ya shani mungkan ting na tsi mawan mu magam gun ai ni, grau nna go ana zinli htang maja tsi tsi ya nga ai tsi sara ni hpe hkungga jo dat sai. Ndai go shata 3 pro 10 ya shani Wuhan Fan gchang tsi rung la kau masat hta, tsi sara ni yong gabu maron nga ma ai re.(Dem ai Sinhuashe shika masha Wang Lu Go )

  Mungkan tsi mawan sanseng nhtoi: Tsi sara ni hpe hkungga jo dat ai