Shiga masa景颇新闻

Shanghai Tungni bu hpun seng ni ruyak matsan ai shara na shawa masha ni hpe Manu wan 2 ging ai buhpun palong kumhpa ma ai

上海车倪服饰向群众捐赠200万元衣服

时间:2020-04-10 10:54:07 来源:德宏团结报

  Shanghai Tungni buhpun seng ni Yinkyang ginwang na ruyak matsan jahpan hta rong ai shawa masha ni hpe ja- hpu manu wan 2 ging ai bu hpun palong kumhpa nna, tsora myit ma- dun nga ma ai.

  Shanghai Tungni bu hpun seng ni ndai lang kumhpa ai bu hpun go sadek 104 rai nna 2640 du nga ai, ja gumhpro manu wan 2 jan ging ai re. Shata 3 nhtoi 30 ya shana de, Shanghai Zhinhpu ginra wadang hkye tsi mawan hpung hte Shanghai Tungni bu hpun seng ni a tsora myit rong ai bu hpun rai ni garot ai modo gaba go Yinkyang ko du sai. Ndai lang rai garot sa garum ai go Chyung htung rung rai sa rung ni ja hpu manu n la ai sa garum ma ai.

  San sagon yu yang, bu hpun palong ndai ni go ginwang ting na ruyak ai shawa masha ni hpe garan ya na hku rai nga ai.