Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

盈江:边疆人民的爱心正驶向湖北

时间:2020-02-13 16:10:46 来源:德宏团结报

  Shata 2 nhtoi 11 ya shani, Yinkyang ginwang pati rapdo mu madu Htau Gyi Zhin matsun dat ai ko hkan nna, modo gaba 3 ko yangyi tun 80 hte n-gu tun 12 garot nna, Hube de sa wa na matu hkom mat wa sai. Rung rai dai ni go Yinkyang ginwang na mung shawa masha ni ana zinli hkrum sha ai shara de garum na matu gahkyin ya dat ai re. Yangyi hte n-gu garot sa wa ai hta lai nna, gumhpro lap sen 2.5 mung gahkyin shagun dat ma ai. Ya yangyi hte n-gu hpe Hube mungdo gaba Sennin myu hte Wuhan myu Wuchang ginra de hto du na hku re. (Lajang ai: Lahto Brang Ja)