Shiga masa景颇新闻

Mungdo asuya ni Nshon de matsan shatong mu wa jep shadut ma ai

州政府督促检查陇川脱贫攻坚工作

时间:2020-01-08 15:42:13 来源:德宏团结报

  Madu dap shiga Shata 12 nhtoi 27 ya shani, mungdo up ningtau Li Jin Hon mungdo asuya muhtam gok, matsan shatong mu htam gok na seng ang mu htam masha ni hpe woi nna Nshon ginwang Mung-yo ginwangdo, Husa ginwangdo de sa du nhtom, matsan shatong mu lam ni sa jep yu nna, Nshon na matsan shatong mu ni a yi-ngam nsi ni gara hku rai nga ai lam sa yu jep hkom ma ai.

  Li Jin Hon hpung ni go shong hpang rai Mung-yo ginwangdo Yinmausin jai lok masum, lok lahkong,Nan yung gahtong, Kongwa mare salang rapdo, Husa ginwangdo Man pang mare salang rapdo Difangchun sha jai gahtong, Chyungjai gahtong hkan sa du nna, matsan shatong mu lam ni sa jep hkom ma ai hta n-ga, gaga alak mi re ruyak matsan htinggo ni hpe mung sa gawan da nna, shanhte a galo lu galo sha ai lam, nga bra lam, ma ni jong lung ai lam, tsi tsi ai lam re ni mung si mani rai san la ma ai.

  Husa ginwangdo asuya na dung jahta hpong hta, Li Jin Hon bungjat tsun ai: Matsan shatong mu yi-ngam nsi ni hpe atsom shangang shagrin ton lu na hpe myit majung jung ra ai, myit nmai shanu ai, grau nna go“Rai na sai”Ngu ai myit jasat n mai rong ai. Ginwang, ginwangdo, nhton ni“Majan gaba gasat”na myit lawan rong ra nga ai.Yu jep gawan hkom ai hpang mu shapro ai manghkang ni hpe go lawan sharai kau ra ai. Ginwangdo ko nna nhton ko du ai matsan shatong ngau rai ni hpe npot ko nna galo lajang ra, sharai jahtuk kau ra ai hpe lawan sharai jahtuk kau, jat ra ai ko lawan jat dat.Matsan shatong mu galo sa wa ai hta na gaja ai machyim ni go, hko shachyam sa wa ra ai. Dai hte rau, htom de na bungli magam hte“Giwangdo nhton ni wunja wa na azai ladat”hte matut lu hkra yo shada da ra ai.