Shiga masa景颇新闻

2019 ning Asha dan ga-hpri wunzup shaning hpring zuphpong Mangshi ko galo lai wa sai

2019亚洲咖啡年会在芒市召开

时间:2019-11-29 09:38:02 来源:德宏团结报

  Shata 11 nhtoi 22 ya ko nna 23 ya shani, “Ga-hpri hkai shakut nna, matsan shatong mu hta garum shingtau la”Ngu hpe madung ai 2019 ning Asha dan ga-hpri wunzup shaning hpring zuphpong Mangshi ko hpo hpong lai wa sai.

  Mungkan ting na mungdan 13 hte ginra na ga-hpri hpaga magam dap manam ni marai 200 daram sa du lom ma ai. Mungdo pati asuya woion ningbo ningla Sung Yi Fa, Li Jin Hon, Yang Si hpo masat hpong hta sa lom ma ai.

  Zuphpong gaba go“Ga-hpri hte matsan shatong garum”Ngu ai hpe madung ma ai, Asha dan hte mungkan na ga-hpri magam a rot jat lam, Asha dan ga-hpri a manu gara hku shagrin da na, ga-hpri “Hkarang panglai hpaga”hta Ashadan na matsan shatong mu hta asung jashon hkrat wa, ga-hpri hkai shalat ai wunzup ni a ladat hte ga-hpri magam hta ningnan ai hpaji lang nna sharot zinghka la sa wa na re ni jom bong dinglun ma ai.Dai hte rau, Asha dan ga-hpri gatsing ABODY a shagrin ton ai lam ni mung ndau dan ma ai.

  Zuphpong laman hta, Asha dan ga-hpri wunzup ni hte Miwa mung.Ahpriga dan dinghkung hpaga dap ni pong mazum gadi hta sen jom htu, Uro-padan ga-hpri magam nambat langai galo shatup du hte Miwa mung ga-hpri magam sumru ginju, Sakhkung Hugu ga-hpri seng ni jom pong galo gadi hta sen jom htu, Myen mung ga-hpri hpaga wunzup, Yudiya ga-hpri hpalap hpaga wunzup hte Miwa mung ga-hpri magam sumru ginju ni hpaji maga de jom pong mazum na matu sen htu rai masai.

  Ndai lang na Ashadan ga-hpri wunzup shaning hpring hpong go Ashadan ga-hpri wunzup, Miwa mung ga-hpri magam sumru ginju hte Hugu ga-hpri hpaga seng ni madung nna galo nhtom, Yinnan mungdo gaba ga-hpri magam wunzup, Yinnan dakkasu jong, Sakhkung sara dakkasu jong ni hkam galo ai re. Miwa mung htingnai hkai nmai hpaji wunzup ga-hpri laksan magam salang rapdo, Yinnan mungdo gaba shatang du ai ga-hpri wunzup re ni mung hkan galo lom ma ai.

  Sakhkung mungdo sara dakkasu jong pati rapdo mu madu Hkung Lagam, jong up Hkyu Yung hpo masat hpong hta sa lom ma ai. Mangshi pati rapdo mu madu Jau Tung Mui a ga sa shaga u ai.