Shiga masa景颇新闻

N hkru matse hpung langai bai rim kau sai

岩应黑恶势力团伙被抓了

时间:2019-08-29 16:04:18 来源:德宏团结报

  Shata 8 nhtoi 25 ya shani, Sakhkung mungdo shawa wunli makop dap ni go n-gun a ga gahkyin la nna “Ai Yin”woi ningbo ai n- hkru matse hpung ni Nmau mare ko tara nshang ai hku hpo da ai shara mali hpe sa pat kau ya nna ja gumhpro dom kau ya ma ai.

  Ning re pat jasan bungli ndut ndang hku galo sa wa lu na matu, Sakhkung mungdo shawa wunli makop dap ni go woi on hpung hpo da nhtom, masha n-gun aga tsa lam woi gahkyin la nna jep lajang sa wa masai, hka mara sam masha“Ai Yin”zon re ni Nmau hka ginsup dabang makau ko hpo da ai Kungmau yan, Nmau Dunhung mare ko galo da ai nta, hka mara sam hkra masha Yi Sha a Nmau Shunha mare na nta nambat 164, hka mara sam hkra masha Wun Sen Pin a Nmau mare Linyawan lok na nta yan 11 nta nambat 1025 hpe sa pat kau ya ma ai.

  2019 ning shata 6 nhtoi 19 ya hte nhtoi 20 ya shani, Sak- hkung mungdo shawa wunli dap ni go Hkunmin kang hta dap ni hte jom zuphpo nna Nmau Shunha mare na Ai Yin woi ningbo ai nhkru matse hpung hpe sa gasat shagrot kau nna masha 47 rim kau masai.

  Ai Yin woi ningbo ai nhkru matse hpung ni 2013 ning ko nna bungli gashun galo, gat ko kam mara hku kinla sha, jarit lagu lai shara hpo, jarit mayan tara n shang ai mu galo, jarit shinggan de masha woi shalai re lam galo nga ai. 2019 ning shata 8 nhtoi 24 ya Ai Yin woi ningbo ai nhkru matse hpung masha marai 69 re rai yang, ya masha marai 42 hpe go rim majo kau sai, nta shara 8 pat kau ya, modo 41 rim kau, tara nshang ai gumhpro ri mi wan 6 sen 8 e mun 3 zing kau ya, gumhpro lak mat wan 2 sen 9 zing kau ya, ama hkam gumhpro sen 7 mun 5 zing kau ya, modo 29 rim zing kau, ga chye jak 2 rim zing kau, gumhpro wan mi sen 2 mun 8 rim kau di lajang je yang dat masai. Ya mu manghkang ndai jep shakyet dingyang no rai nga ai. (Gale ai: Hka-lam No)