Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2019-08-13 16:37:05 来源:德宏团结报

  Shata 8 pro 6 ya shani ko nna pro 8 ya shani du hkra, mungdo gaba mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang, mungdo gaba mungchying sha gasa zuphpong gaba sharin shapan logadat kunghpan hpaji hkamja rapdo madu salang Lu Yi Hpyin anhte mungdo ko du nna,“13 lang 5 ning”masat shada npot nhpang sharin shapan magam mu galo shagrin hkrat wa ai masa hkan jep yu u ai.