Shiga masa景颇新闻

Jinghpo la gaja Lahpai Layung

【脱贫攻坚夏季攻势】排勒用这个景颇汉子真板扎

时间:2019-07-16 16:53:43 来源:景颇人

 Daining na shata man 5 hta, Mangshi na matsan mying ro bahtau dumba dum shangoi dat ai hte rau, “Lahkong n myit ru, masum ama hkam”ngu ai ga bo hpe madung dat nna myit maju jung ai hte jom shakut mat wa ai go, 2020 ning na Yinnan mungdo gata ting hta lusu nga mai mat wa ai hpong shingra go de mat wa sana ngu ai magam bandung bungli ni hta lago n gang hkra nga nna matsan bo chyop ro bungli magam yi-ngam ni hta ma-ja e shakut sa wa nga sai.【Matsan myingro ai magam yi-ngam hkrang masa gaba】laksan ginra ndai na bungli lado hta matsan jamjau ai ni hpe garum la ai, matsan mying ro bungli lamang ko shakut shaja ai ni a bungli bungrang lam ni, atsam hkinrang nington ai masha ni re hpe sok ka shachyan dan nga ai.

 今年5月,芒市吹响脱贫攻坚夏季攻势号角,紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标,集中精力、集中行动,提高脱贫质量,巩固脱贫成果,确保芒市在2020年和全国全省一道全面建成小康社会。【脱贫攻坚夏季攻势】专栏将全方面报道芒市脱贫攻坚夏季攻势行动,充分挖掘、报道脱贫攻坚典型人物事迹和亮点经验做法。

 Sishan ginwang do, Nongpyin ninghton na shawa masha a myi ko, Lahpai Layung wa go grai myit su myit kop ai, magam bungli ni hpe atsom shakut ai la gaja langai rai nga ai. Lahpai layung hpe chye ai ni, Lahppai Layung a mying tsun dat ai hte ta ganu sharotdan dan rai nga ai, shi hpe atsam marai rong, n-gup aga n maji re nga, nkau kau go, shi hpe htingkyeng myit n rong ai, mung shawa a lu lom lam bungli lamang hta n-gun atsam ma hkra hte shakut ai wa re nga rai nna shakon nga ma ai. Shawa a n-gup n-gau hta dai zon nga shakon na-li lu la ai go, shi ndai tsomra ning rai wa yang matut ndi n hkring n sa myit lagon lamon n rong ai shakut shaja sa wa ai magam n si rai nga ai. Ndai 15 ning laman hta shi gahtong ninghton hkan namung shawa ni a dum nta hpe lachyan lahka n galo ai gawan hkom rai, sengke 4 htemodo gajilangaihpe mung hkang jahtenkau lai wa nu ai.

 在西山乡弄丙村群众的眼中,排勒用是个板扎的景颇汉子。知道排勒用的人,提起他都会伸出大拇指,有人说他能力强、口才好,有人说他不计得失乐于奉献,有人说他公平公正铁面无私。排勒用在群众口中的好口碑,是他多年来认真工作、积极奉献的结果,15年来他走村串寨忙里忙外服务群众,开坏了4辆摩托车和1辆微型车。

 2004ning shata 5 hta, mare shawa masha ni go LahpaiLayung hpe ninghton salang rapdo ningtau salang jom myit hkrum lata san da masai, dai ten hta shanhte ninghton salang masha marai3 rai ma ai, shanhte ni gonhkang sa wa ai ginra dam la nga ai, masha jahpan mung lo la nga ai, mabyin manghkang amyu myu lo la nga ai, ndai zon re lam ni hpe Lahpai Layung lawu de na hte maren maram la nna atsam hkinrang ma hkra hte woi shakut mat wa ai, shi myit la ai, shawa bungli ngu ai hpe go lo lo galo, lo lo sharin hkaja ra ai, ga malai pyi“Ahpri dup yang madu hkum n-gun ja ra ai” nga ai, shawa mashani hpe hka gahte mi jo lu na rai yang madu hkum ko hka hka-wan mi lu ra ai nga ai, dai rai Lahpai Layung go Ninghton ko du ai shani ko nna sharin hka-ja ai lam hpe galoi n hkring yu ai, hpaji ningli ni, tara masa ni, amyu myu hpe bungli shakut ai hte rau sharin hkaja n hkring yu u ai.

 2004年5月,排勒用被村民选举为弄丙村委会副主任,当时村干部只有3人,面对全乡面积最大、人口最多、情况最复杂的村委会,经过反复的思考和分析,排勒用得出了结论,要想干好群众服务工作,就是要多学多做。俗话说得好:“打铁必须自身硬”。要给群众一滴水,自己必须有一桶水。从踏入村委会的第一天起,排勒用就没有停止过学习,学习党的各项政策,学习业务知识、实用技术、法律知识,不断增强自身工作的能力。

 15 ning a shong e, Nongpyin ninghton gata mare buga gahtong ningchyong shaguna lam ni yong go moi na lam gaji hkrai rai nna, hkom wa hkomsa lam grai no yak nga ai, shingrai shi go shata mi na laman gahtong ningchyong 15 ma hkra ko shong no hkan hkom kau u ai, shingrai mabyin masa ni hpe atsom maram ngut ai hte bungli madung ngu ai hpe mung masat mat wa u ai. Shi dai zon gahtong ningchyong shagu dum nta shagu ko n hkring n sa gawan gatsan rai dum nta shagu na byin masa ni hpe atsom sha chye lu u ai majo, “Hpa mung chye ai wa”ngu ai shingteng amying lu la sai.

 15年前的弄丙村各村寨山路崎岖险峻陡峭,没有一条硬化道路,他用了一个月的时间就走遍了弄丙的15个村寨,摸清了基本情况,做到了心中有数。经年累月的走访,让他对村中的每一户村民情况都有了清晰的了解,成为了名副其实的“百事通”。

 Bungli bungrang manghkang amyu myu re hkrum magang hpaji grau lu magang rai nga ai, Shingrai hparan yak ai bungli manghkang byin shagu Lahpai Layung go shi galo na nga nna sa hkam la la rai u ai. Lai wa sai 2019 ning shata 5 hta mare salang nkau go shinggan de gumhpro tam sa mat, sak gaba mat re ginlam amyu myu a majo shanhte a mare salang magam bungli hpe shanhte madu ko nna hpyishon ai hte maren hkring mat ai majo mare salang ningnan ahpung mi bai lata shapro ra mat sai, dai ten hta mare buga ko ginra tsan, hkom wa hkom sa yak, mare masha shada da yu gaji hkat, ala du dum hkat rai myit dinghpring ai atsam marai rong ai mare salangningnan lata shapro na matu grai yak nga ai majo shanhte ninghton salang nigrai lata yak nga ai, mare gaba langai ko sa na matu gadai mung n gui nga ma ai, shaloi Lahpai Layung go, shi sa na nga nna rot tsun ai hte maren, shi dai gahtong na mare salang lata mu hpe atsom salu lata lajang da lu nu ai. Mare masha ni ningnan e shada da grai n gut hkat ai raitm shi atsom sha langai hpang langai di matsunai majo, hpang e mare salang gaja lu lata la ai hta n-ga, dai mare na shawa masha ni mare salang ni hte ninghton salang ni hpe atsom madi shado ai hta, mare hte ninghtong bungli ni hpe mung atsom madi shado sa wa rai, mare masha ni myithkrum myit hprang mat wa masai rai.

 危急险重见担当,越是难干的工作,越考验人的能力,越反映人的品德。遇到困难,排勒用第一个想到的就是让我来干。2019年5月,弄丙村委会部分小组的领导因年纪偏大、外出务工等原因辞职,急需重新选举新人接任,其中涉及到一个寨子,这个寨子情况复杂,村委会成员在分工中大家都心有戚戚,不愿到这个寨子,怕选举过程中出现岔子完成不了任务,这时候排勒用就主动站出来,承担这个小组的选举工作。选举过程中,村民各持己见相互不服气,导致第一次的选举工作不如意。面对复杂情况,排勒用不急不躁,讲道理、摆事实,结合目前的脱贫攻坚工作强度、小组干部需要承担的工作职责给大家分析适合的候选人,积极对村民进行了引导,最终村民放下了心中的成见,统一了意见,选举出了新的小组干部,通过选举村民对村干工作也有了更多的理解,纷纷表示现在的小组干部付出的多,以后一定会支持小组和村上的工作。

 Matsan shatong magam bungli go matsan bochyop ro masat da ai aten ni wa magang lani hte lani lit grau li wa nga sai, bungli manghkang amyu myu mung langai hpang langai gale wa ra ai, raitim Lahpai Layung go tara masa hpe atsom chye da, mung masha ni a lam hpe mung lahtup lawa atsom achyi achyoi chye re wa re majo, ru yakjamjau a man e galoi mung bo n gum yu ai, galoi mung lahkrip ja ja hte magam bungli ni hpe woi shachyen shaja nga ai, dai majo, Lahpai Layung wa adai zon re atsam hte woi shakut ai gata, Lahapi Layung hte shi a ninghton salang ni atsom shakut shaja ai majo galoi mung ginwang asuya a lago n-gang yu ai, shong lam ningshon sho nna woi shakut ngama ai. 2019 ning shata 4 hta Lahpai Layung a shayi sha shangai sai, dai ten hta go matsan bo chyop ro magam bungli grau ahkyak wa ai ten re, yonggo, laban ninghtoi ahkang ni du hkra dom kau nna shakut ai ten rai nga sai, shingrai dai zon Lahpai Layung go shi a gasha shangai ai lam hpe gadai hpe mung n tsun dan ai, yonghte rau, Mungdo gaba, Mungdan asuya ko nna matsan bo chyop ro magam yi-ngam ni hpe sa jep lajang mat wa ai hpe aten tup jin jin mare hkom, mare masha ni a hkauting hkaunani hkan woi gawan rai jin jin la nga ma ai, ra ai bungli ni hpe atsom galo nga ai, hpang e bungli ningdo gaba dai ngut ai hpang Lahpai Layung dai ten shayi sha shaprat la ai lam chye yang she yong mau mat masai, shi a shayi sha hpe tsun hkra yang shi loi gabu nsen manong pru ai sha chye na ya nga ma ai. Nta ko shang gumhpro n lo, madu jan hte jahkrup nna shanla kumshu lamu ga mu 10 shap galo ma ai, kumshu hkai da ai hpang Lahpai Layung go ninghton de ninghton mu kyit mat, nta ko madu jan go ma gaji lu, kagu gamoi yan hpe shat shadu jo ra rai kyin mat nna shi kumshu yi na nam go kumshu hta pyi grau lim lai mat ai mu nna shi hpe ninghton na amu go byin mai made galo jang rai sai, nta bungli nau hprai wa nga ai, ngu tsun yang shi go mani sai sai sharai ninghton de lago ndung bai yong mat wa u ai.

 脱贫攻坚工作深入推进以来,村委会干部的担子越来越重了,为了群众能早日脱贫,排勒用从未抱怨,而是鼓足了十二分的劲,熟悉政策、宣传政策、实施政策,在他和村委会一班人的共同努力下,弄丙村从没因情况复杂而拉过全乡的后腿。2017年4月,排勒用的女儿出生了,当时全市的脱贫攻坚到了最关键的时候,全市取消周末和节假日,大家厉兵秣马严阵以待,接受省、国家的验收,但排勒用绝口不提家里的情况,和大家一起没日没夜的加班,走村入户遍访民情,当得知他家又添了1名新成员时,好多人当时就惊呆了,因为他从未请过1次假,工作上也没有任何分神,只是当时提起女儿时他的声音变得有些柔和。因收入低不够家庭基本支出,妻子和他商量栽种10亩甘蔗,谁知栽下后,排勒用就忙于工作,没有时间管理,妻子又忙于照顾两个年幼的孩子和父母,甘蔗地里的草竟然长得比甘蔗还高,村民看见了就劝他不必那么认真,“着些塌些”就可以了,但这个黑脸汉子什么也不说,转身又干起了工作。

 Ginwang do ginra ninghton ko rot galu gaba wa ai pati shang masha, ninghton pati mu madu, ninghton gata mu hparan grai yak ai lam ni mung nga ai, raitim Lahpai Layung go htingkyeng myit n rong ai sha, tarahte gachyi mung nshai ai hku nna bungli hpe gun hpai, mare masha hpe woi lakonlanon rai nga ai. Shi a jinghku langai madu jan hkom mat, nta ko shan wa chyu sha rai nnadinghku grai yak ai nga nna shi hpe ruyak jahpanko bang la nga nna sa tsun ai shaloi, shi go seng ang ai nivhpe son maram shangun yu yang,ru yak jahpan ko bang namadang n duai hpe chye ai hpang, ru yak jahpann bang ai sha, shi a sumbu na gumhpro sho nna dai shan wa ni hpe garum la u ai. Shing rai Lahpai Layung go ndai magam bungli shang ai shaloi shi a jinghku ni hpe dai zon garum la ai hta n-ga, gahtong ningchyong de matsan ru yak htinggo ni hpe mung shi a sumbu na gumhpro hte garum la la rai, mare hkan nagumgai dingla ni hpe mung gumhpro latsa manga shi nga nna mu hkrum shagu ayan jo jo rai nga ai.

 作为本乡本土成长起来的村党总支书记,亲戚关系可谓错综复杂,如何用好自己手中的权力,排勒用心中有自己的原则,他从没有因为自己是党总支书记而优亲厚友,而是严格按照政策办事,绝不逾越红线。他的一个亲戚家,因为儿子不争气儿媳跑了,家庭生活陷入困难求助于他,希望他帮忙纳入建档立卡户,但经过工作人员测算,亲戚家的收入在贫困线以上,他就坚持原则,坚决不将其纳入建档立卡户,面对亲戚的困难生活状况,他自掏腰包帮助亲戚度过了难关。在工作生活中,他不但自掏腰包帮助亲人,有时去到贫困户家里,他也经常会把兜里的50、100元掏给老人。

 Lahpai Layung go bungli bungrang magam yi-ngam hta atsom ngang ngang tsap nna htep lahti rai galo shakut ai la gaja, pati hpungmasha re, shi dai zon shi a moi ma prat na gaja ai myit jasat hpe n malap ai sha, lo htam ai shawa masha a akyu yi-ngam ko bungli bungrang sak jo mat wa ai majo shawa masha shi hpe shagrau ai lo wa magang rai nga ai.

 (Gale ai: Alat Gun Ong)

 排勒用,是一名脚踏实地扎根基层服务群众的普通党员干部,正是因为有了这些脚踏实地不忘初心的的党员干部的倾心付出,基层群众的日子才越过越好。

 来源:微美芒市

 Lithkam:Lahto Brang Ja Nhkum Bok

 Lajangai:Alat Gun OngNhkum Ma Chin