Shiga masa景颇新闻

Lungkyang hka wandat rung ni moru htang maja bungli woi shaman ma ai

龙江水电站举行2019年防汛安全应急演练

时间:2019-07-09 15:45:42 来源:德宏团结报

  Lungkyang hka ko gajong gaja rai moru tsin-yam byin wa yang, woi hpareng na atsam lu, mabyin masa maram na myit jasat rong, manghkang lawan lu hparan kau na marai rong, moru htang maja na n-gun hpring re magam gun masha byin tai na matu, wandat rung na magam gun masha ni hte hka nam de na mungchying sha ni a ja sutgan asak sumri n machyi hkra na matu, Lungkyang hka wandat rung ni magam gun masha ni hpe 2019 ning lado na moru tsin-yam htang maja bungli woi shaman ma ai.

  Shaman ai shaloi mungdo hte Mangshi, Shuili gajong gaja mabyin manghkang gonhkang dap, hka magam gonhkang dap, hka dagu sut gonhkang dap, Jahpang gat mare asuya rung hte seng ang rung dap hkan na lit gun ningbo ni sa du dung ma ai.

  Shaman ai ten hta, shaman lom ai magam gun masha ni go ningbo ni woi hpareng ai ko hkan nna galo ai majo, shaman ai lam grai ongdang sai.

  Shaman ai ko sa du dung ai mungdo gajong gaja mabyin manghkang gonhkang dap ningbo wa tsun ai: Ndai lang na moru tsin-yam htang maja shaman ai ko yu yang, wandat rung ni gajong gaja rai byin wa moru tsin-yam htang maja na atsam go rong ai hku re, raitim no ningra ai lam mung nga ai, dai no ningra ai lam hpe lawan sharai la nna, wandat rung na magam gun masha ni hte makau mayang na mungchying sha ni a ja sutgan asak sumri makop maga lu hkra shakut ra ai nga ai.