Shiga masa景颇新闻

Yinkyang ginwang na hka pyun ko hka bai lui sai

今天,盈江城区恢复正常供水!

时间:2019-07-09 15:36:24 来源:德宏团结报

  “6.25” moru tsin-yam a majo, Yinkyang ginwang na myu mare de shalen dat ai hka pot——Mu-nai hka grai jahten hkra mat nna, hka sho shara mung pat mat, hka pyun mung hten mat rai, Yinkyang myu mare hta aten nhtoi 9 ya ahka atsom n lu shalen jo mat nga ai, grai bai hkan gram lajang shaja wa yang, shata 7 pro 4 ya shani, Yinkyang myu mare ko san tsom ai hka bai lu shalen jo sai.

  Yinkyang ginwang myu mare na hpyen dap kong hka rung ko, Mu-nai hka hka pot ko nna shalen la ai hka nhtum n-ya rai hka jasan shara de shalen bang la nna, shawa masha ni hpe bai gayin shalen ya ai rai nga ai. Yinkyang Si Yan hka magam dap na hka jep sara tsun ai: Ya anhte go lani mi 4-8 lang daram jep ga ai.

  Ahka mai lu hkra jasan la nna she lohtam ai myu masha ni hpe shalen jo ai re nga ai. Mare lok langai ko Kung Hon Pau ngu ai jan go shani shat shadu nga let, hka pyun hpo dat ai hte hka asan sha re lui ahpro pru wa nna, grai gabu mani nga ai. Kung Hon Pau tsun ai: Nde nlo ya ting ahka n lui mat nna, ko pong ko bang ai ahka chyu mari lu ra ai, ya ahka bai lui nna grai gabu ai nga ai.

  Myu mare na ahka lawan shalen dat lu na matu, dai buga na pati rapdo asuya, shawa masha ni hte Yinkyang Si Yan hka magam dap ni shani shana ningsin ninghtoi nnga ai shakut nna aten nhtoi 9 ya matut manoi shakut ai hpang, hka la ni jasan kau rai shawa masha ni hpe hka san bai shalen jo lu sai.