Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2019-05-13 10:11:21 来源:德宏团结报

  Yinkyang ginwang hpyen laknak sumro dap ni“5.4”poi hta hpyen rang rut woi shaman nga ma ai Shata 5 pro 2 ya shani ko nna pro 3 ya hta, ginwang mungchying sha laknak sumro dap ni mare sin hpyen ni hpe ginron la nna, hpyen rangrut woi shaman ma ai.