Shiga masa景颇新闻

Sharu rem ai Jinghpo shadang sha

瑞丽景颇小伙养竹鼠 带动村民齐致富

时间:2018-09-17 17:09:38 来源:景颇人

 Ya hte, Shuili myu Mungshu ginwang do Hulan ninghton na Tung Go Hkyin go shi a sharu rem shara hta, sharu yo na matu, jak hte lami ret di kau sai kuwa gatsing gala ahkyep let, sharu sa yu ai masha ni hpe shi sharu rem ai 8 ning du sai lam tsun dan nga ai.

 在瑞丽市勐秀乡户兰村委会董国庆的竹鼠养殖基地,董国庆正从靠在墙上的竹子里挑选出一棵翠绿翠绿的大竹子,接着把竹子扛到切割机上将竹节去除,然后将切割好的竹筒用砍刀砍成小块。董国庆的砍竹动作如行云流水,不一会儿面前就堆起了一座“小山”。看到大家纷纷投来崇拜的眼神,董国庆笑着说:“我已经养了8年啦!”

 “2008 ning hta, ngai Shuili na shatsheng ko sa garum yang, galang mi, sharu langai gumhpro lap 300 jan hte dut ai hpe mu chye sangai, dai go nye shata mi na shabrai rai nga ai. Sharu hpe madu mung mai rem nna, manu mung grai no tso nga ai. Shanhte ra sha ai kawa, kumshu re go Shuili ga hta shara magup she dabak jong nga ai, shing rai nna, ngai go nta de sharu wa rem chyam yu na hku myit saku bang wa ni ai,” Tung Go Hkyin tsun ai. “Dai shaloi, ngai sak 19 sha no re, ningnan rem ai shaloi go 30 sha rem nngai, dai shaloi sharu rem hpaji n chye nna, sharu 30 yong si mat ma sai, dai hpang ngai go ganing n chye di nna datnu shingwang hkan masha ni a sharu rem mahkrum madup, dat sumla hkrung ni lo lo tam hpo yu la nna, ganing di rem na lam ni chye wa ai hte go, sharu 100 bai rem dat sai, madu hkrai sha ayak ahkak rai nna tam sharin la ai hpaji hte ntai nmai rai nna sha rem yang go n mai ai ngu nna, ngai go masha ga de sharu rem hpaji sa sharin na hku dodan sai hte maren, Kongtung, Kongsi, Hunan de sharu rem hpaji sa sharin la ni ai, nta de wa rem chyam yu yang, sharu hkrung shadang lu shatso la sai. Shingrai nna 2015 ning hta ‘Nanhpo’sharu rem chyem shara galo shabyin la lu sai.”

 “2008年,我还在瑞丽的餐厅后厨帮忙,一次偶然的机会了解到,一只小小的‘山竹馏’(竹鼠)竟然能卖300元,相当于自己一个月的工资。‘山竹馏’能人工养殖,还能卖到这么好的价钱。它们爱吃的竹子、甘蔗等瑞丽随处可见,于是我寻思着,自己回家试着养养看,”董国庆忆起从前。“那时,我才19岁,刚开始养的时候仅养了30只竹鼠,那时缺乏养殖技术,最后30只竹鼠都死了,之后我尝试着在网上搜索相关的经验、视频,后来我重新养了100对竹鼠,想着光靠自己不规范的养殖也是白费功夫,于是决定外出‘取经’,到广东、广西、湖南学习养殖技术,学习回来试验后,竹鼠成活率果然提高了。于是在2015年的时候注册成立了‘南颇’养殖场。”

 Shuili myu maling mu gonhkang dap nam na dusat makop mu htam gok seng ang masha ni shika masha hpe shachyen dan ai: “La gasha ndai wa go, grai kyet shop ai, Shuili ga na sharu rem masha ni hta shi go grai byin ai wa rai sai, kanka, hpaji sharin hka ja kam rai nna, gahtong hta sharu rem mu galo hkrat wa nhtom, madu sut su wa ai sha nrai, gahtong masha ni hpe mung shuru woi rem nna woi sut su mat wa sai. Dap ko nna mung shi a bungli hpe grai madi shado ya ai, shi hpe dazik galo ya lom, hpaji sharin ya, shara madun ya rai nga ai, sha lu garum ai rai jang anhte myit mi alom rai nna garum la ga ai.”

 瑞丽市林业局野生动物保护办相关人员向记者介绍:“小伙子很优秀,在瑞丽养竹鼠的人中他算是佼佼者了,踏实肯干、勤学技术,在村里发展竹鼠产业,不仅实现了自身的脱贫,还带动了村民们脱贫致富。局里也积极支持他的工作,帮他办理证件,给予技术培训、提供平台等等,只要能帮的我们都尽力帮忙。”

 Tung Go Hkyin shachyen dan ai, 2017 ning ko nna 2018 ning laman hta, sharu rem shara go asuya hte sengang lit hkam masha ni madun matsun ai gata hta, rem gon lajang ai ko nna dut shapro mat wa ai ko du hkra, sharu rem dut sha ai bungli hpe ndut ndang rai galo la lu mat wa sai. “Sharu song song chye rem dut sha mat wa lu ai go, mungdan ai ru yak matsan madi shado ai tara, nlo amyu sha pati hpung masha bungli majen je galo tara gaja a akyu hkam sha, ginwang do, ninghton ko nna lamu ga, arang gumhpro madi shado ai akyu hkam sha, ninghtong ting na matsan jahpan hta shang lom ai masha htinggo 39 ni madi shalo la ai akyu hkam sha re majo re!” Tung Go Hkyin tsun ai: “Nnan e go ja gumhpro grai gadon ai, sharu long, sharu gok re galo ra ai, shara magup ja gumhpro gadon at nga ai, akam sha myu, ginwang do, ninghtong hkan na seng ang lit hkam masha ni n-gun gaba dat nna lajang jahkrup ya nna, ndai masha htinggo 39 ni go htinggo mi ngai hpe gumhpro lap mun 1 bang nna sharu rem shangun ma ai, gahpa hta ahkap hpai nga sai re nga yang, madu ko nna myit shaja da-ting la sangai, myit hta, masha ni nde de kam sham ai wa, atsom galo hkrat wa ra sangai ngu myit la nngai. Shaning shagu na gonyen hta, ngai go gahtong masha ni hpe ‘Myat’gumhpro lap 1000 jo nngai!” Matsan jahpan hta shang lom ai htinggo 39 na Baran la wa shi ka masha hpe tsun dan ai: “Anhte Tung Go Hkyin hpe arang bang ya lom ai go shi hpe grai gam sham ai majo re, shi sharu rem ai hta grai kan ka nna rem ai, maning shaning htum wa de anhte gumhpro lap 1000 lu garan la saga ai majo, nta ting grai gabau mat ga ai, gumhpro lu tam jang go, matsan bochyop ro gabai kau lu na ten n na sai.”

 董国庆介绍,2017年至2018年,养殖场在政府以及相关帮扶责任人的指导下,从技术管理到销售渠道,产业发展逐渐顺利。“竹鼠养殖逐渐走上正轨得益于国家的扶贫政策、少数民族党员创业政策,乡里、村上给予的土地、资金的支持,还有村里39户建档立卡户的大力支持!”董国庆说:“当时资金很短缺,需要建盖鼠舍、鼠池等,很多地方都缺资金,幸好在市、乡、村有关负责人的大力协调下,这39户村民每户投了1万元资金给我发展养殖,肩上有担子,我更坚定了自己做事的信心,心里想着,一定要对得起这么多人的信任。每年过年,我都会给村民们送去1000元的‘分红’!”39户建档立卡户中的阿昌族户主对记者说:“我们很放心把钱投给小董,他养竹鼠是用心养,这不,去年年底还分到了1000元的红包,家里都可高兴了,大家日子越过越有盼头,脱贫奔小康也就不远啦。”

 Son ginhkyom yu yang, 2017 ning hta, Tung Go Hkyin a sharu rem shara hta sharu rem dut la lu ai myat gumhpro go lap sen 1 mun 6 du sai. Tung Go Hkyin tsun yang, myat gumhpro dai lo malong go arang madu ni hpe garan jo kau sai, bai nna gumhpro hka kau mi mung wa kau sai. Ya daini du yang, Tung Go Hkyin go sharu gasha bai shabrat dut sha bang wa sai, rem ton ai sharu mung 1800 jan du sai.据统计,2017年,董国庆养殖场的竹鼠养殖纯收入达到了16万余元。董国庆说,收入大多给了“股东”分红,又还了一部分贷款。如今,董国庆卖起了鼠苗,养殖的竹鼠已达1800多只。

 Ya yang hta, sharu rem shalo hkrat wa ai hte rau, sharu shan mung dut sha bang wa sai, sharu shan hpe nbung n lom ai hku makai la nna shat seng hkan sa dut ya, shing nrai tsan tsan de mung dut shalai dat rai nga ai. Tung Go Hkyin tsun ai: “Ya yang hta, sharu rem dut ai hpe‘Sanseng bungli langai’hku galo hkrat wa na hkyem nga ai, dai go ana jep gok, sat shara, maza hka lajang shara re ni galo la nna, masha ni hpe sharu shan grau ra sharong shangun ai hte rau, sharu rem shara hpe grau hkrak, grau san seng hkra galo hkrat wa na.”

 近来,养殖场在扩大养殖规模的同时还搞深加工,做成真空包装直接投放餐馆,或是通过物流直接销到外地。董国庆说:“目前在计划对养殖场进行‘生态一体化’开发建设,即建设产品检验室、屠宰冷链室、废水处理场等,让产品更受青睐的同时,让养殖场更规范、环保。”

 “Sharu rem sharin wa ai ko nna rai wa yang, ayak ahkak rai lai wa yu sangai, rai tim ngai go sharu rem na myit n do yu nngai, ngai hpe myit lit n li a ni nga yang, myit lit go ganing nga tim li chyalu re, rai tim myit lit grau li magang, ngai myit n-gun grau rot wa nngai.”Tung Go Hkyin a da-ting ai myi hpe yu jang, shi hte gahtong masha ni sut su wa na lam hpe mu lu sai.

 “一路走来,坎坷曲折,但是我一直没有放弃做一件事,就是要把竹鼠养好,要问我有没有压力,那肯定是有的,但是压力越大,我的动力也会越大。”看着董国庆笃定的眼神,大家也看到了村民们和他灿烂的未来。

 Tung Go Hkyin a madu jan go kyet nna tsom la ai Sam num rai nga ai, Tung Go Hkyin bai rai jang go kyet nna kanka ai Jinghpo shadang la wa rai nga ai. Shanla lahkong myit hkrum mang rum rai nna Nanhpo sharu rem shara hta bungli jom galo nga ma ai. Masha ni yong chye ai hte maren, “Sharu wa” go grai hkrit hpa rai nga ai, atsom n sadi jang ta chye gawa ya wa ai, rai tim shan la go sharu hpe grai tsora nga ma ai. Sharu long hta ahpum asau re sharu chyahpro langai hpe, shan la go “Ta be” ngu ai mying shamying ton ya ma ai. Masha ni hpe grai nan yu mangoi shangun ai lam mi go, shan la la- hkong galoi mung “Ta be” hpe hta pon la nna, shingma masop ya, kawa chyen jom jo rai nga ai…

 董国庆的老婆是一位勤劳美丽的傣族,董国庆是一名踏实肯干的景颇族。夫妻俩齐心协力经营着南颇竹鼠养殖场。大家都知道竹鼠的“牙齿”可是非常厉害的,一不小心手就会被咬伤,但他们夫妻俩是真的爱竹鼠。鼠池里有一只胖嘟嘟的白色竹鼠,夫妻俩给起名为“大白”。让大家惊呼的是,夫妻俩会非常有爱地抱起“大白”,亲昵地抚摸它的背,一起喂它竹片……

 德宏团结报记者 杨腾荣 (Gale ai Maji Htu Lung)