Shiga masa景颇新闻

Mangshi ga hta jongwang wunli mu galo sa wa nga ma ai

芒市地区开展校园安全系列活动

时间:2018-09-11 16:05:17 来源:德宏团结报

  Mangshi ga hta nmut lado “Jongwang wunli laban bat” hpo galo masat go shata 9 pro 6 ya shani Mangshi nambat 3 jong gaji ko galo dat sai. Lapran tsang jong shagu jong gaji shagu ni wunli lam hpaji sharin mu grai galo hkrat wa na hku rai nga ai.

  Hpo masat shara hta, wunli lam, nnang non htang maja, hka hkrat htang maja, malu masha wunli lam re hpaji ni tsun yan dan, sumla pya madun re ladat hku nna, sara jongma ni hpe wunli hpaji chye la shangun sai.

  Hpo masat ngut kre ai hte, Mangshi myu gumhpon gon mu htam gok, gat ya tek jep gon lajang dap, wunli mu gonhkang hpung gaba, myu sharin shapan dap re rung dap ni nambat masum jong gaji makau hkan na gat dut seng, gat rai dam dut shara re ni hta sa jep yu masai.