Shiga masa景颇新闻

Lu Yung Kyang a mahkon jom madat yu ga

刘永江——洞巴舞曲

时间:2018-08-16 17:59:16 来源:景颇人

  Lu Yung Kyang, Shadang la, Jinghp amyu, Miwa mung suthpom pati hpung masha, sak 38 ning, sumru dinglik tsang jongma, Nshon ginwang Kyinhkan gat mare Saipyau ninghton masha, 1996 ning shata 9 ko nna 1999 ning shata 7 laman hta Sakhkung mungdo amyu sara jong hta Zi laika hpung hpaji sharin ai, jong ko nsen shapoi mu mung galo yu sai, 1999 ning shata 8 hta jong pru ai hpang Nshon ginwang Wangzeshu ginwang do Lolang jong gaji ko jong sara wa galo yu sai, 2000 ning shata 9 hta Wangzeshu lapran tsang jong ko htot sai, dai shaning suthpom pati hpung shang sai. 2001 ning ko nna 2004 ning laman hta Yinnan amyu dakkasu jong Miwa laika sharin hpung hta bungli gun hpai let lawu tsang dakkasu jong lung la sai. Dai hpang mungdo gaba pati jong hta bungli gunhpai let lahta tsang dakkasu jong hte sumru dinglik jong lung la sai. Lu Yung Kyang go nsen shapoi, pogram aju jum, mahkon zat mu bungli hpe mana maka ra sharong ai wa rai nna, 2001 ko nna 2003 ning hta Nshon ginwang mahkon mangui masha mahkon shingjong ai hta matut manoi rai nna masum lang nambat langai lu la yu sai, dai hte rau, mungdan pogram aju jum masha shingjong poi Sakhkung shingjong shara na nambat masum lu, Sakhkung shi let jakmu hpaga dazik mahkon hkon shingjong poi ko nambat masum lu la sai. 2004 ning hta Nshon ginwang ko Jinghpo mahkon hkui CD《Maling nsen》ko mahkon hkon lom yu sai, 2005 ning hta Nshon ginwang pati rapdo ko nna Miwa mung mahkon mangui dakkasu jong ko mahkon wa hkon sharin la na hku hprai dat ai hkrum sai, 2006 ning hta Nshon ginwang ko Jinghpo mahkon hkui CD《Jinghpo shingni》 ko mahkon hkon bang lom sai. Mungdo gaba, mungdo, ginwang ko nna galo ai zai pya lamang ni hta pogram aju jum masha lo lo lang galo lai wa yu sai. 2006 ning shata 8 hta mu htam bungli hte seng nna Wangzeshu ginwang do asuya kunghpan hpaji hko shara dap de htot sa sai, 2009 ning shata 9 hta Sakhkung shi wunhpom nsen shapoi dap Zi ga shapoi mu htam gok ko bungli wa htam galo sai, dai hpang ko Zi ga shapoi mu htam gok mu madu ningtau galo sai. 2016 ning hta madu ai laksan mahkon hkui 《Baren shayi a tso myit》shapro lu sai, 2017 ning 《Jinghpo mahkon mangui shinggyin buk》shapro sai, 2018 ning hta 《Jinghpo bum ga bai tsit tsom sai》ngu ai laksan mahkon hkui shapro sai,《Jahpot manap na Jinghpo bum》, 《Jinghpo myu sha ni pati ko myit dun》nga mahkon 30 jan htuk shalat shapro dat sai. 2016 ning hta nambat langai lang 《Nampan hkye》 ngu ai Jinghpo ma mahkon shapro dat nna, hpong shingra de grai gara hkra mat wa sai hte maren, nlo amyu sha ni a ma mahkon hpe grai ra sharong wa sai, ya yang, Lu Yung Kyang e shinglen woi la dan ai nga yang, Jinghpo ma mahkon, Achang ma mahkon, Sam ma mahkon ni mung galo bang wa na hku hkyem lajang wa sai. (Gale ai Maji Htu Lung)

  刘永江,男,景颇族,中共党员,38岁,研究生文凭,系陇川县景罕镇赛标村人氏,1996年9月至1999年7月就读于德宏民师,在校时学习载瓦语专业,也曾担任学校播音员,1999年8月毕业后分配至王子树乡罗朗小学任教,2000年9月调入王子树中学任教,同年加入中国共产党。2001年至2004年就读于云南民族大学汉语言文学函授专科。后到省委党校在职完成学习本科及研究生课程。刘永江酷爱播音,主持,文艺事业,在2001年至2003年曾获陇川歌手大赛三联冠,同时获全国业余主持人大赛德宏赛区三等奖,获德宏电信工行杯歌手大赛三等奖,2004年参与陇川县录制了景颇声乐VCD《林中之声》,2005年受陇川县委派到中国音乐学院专修声乐,2006年参与陇川县录制了景颇声乐CD《景颇神韵》,曾多次参加省、州、县举办的各项重大文艺活动并担任主持工作。2006年8月因工作需要调入王子树乡政府宣传文化中心,2009年7月参加云南省德宏传媒集团2009年公开招聘、选调事业单位在编人员考试并于2009年9月调入德宏传媒集团从事电台载瓦语采编译播工作,后任载瓦语中心副主任。曾参与翻译十八大全文、独立翻译十九大全文。2016年出版发行个人景颇声乐专辑《龙女恋》,2017年出版发行个人书籍《百首经典景颇歌曲集》,2018年出版发行个人景颇声乐专辑《春风又绿景颇山》,个人原创歌曲有《清晨景颇山》、《景颇人民心向共产党》等三十余首。2016年首推原创景颇儿歌《红花》更是引起了良好的社会影响,也应发了少数民族儿歌热,目前在阿江的影响下景颇儿歌专辑、阿昌族儿歌专辑、傣族儿歌专辑都在积极筹备中。