Shiga masa景颇新闻

Shat mu ai lu sha yang yong myit pyo lu na

董保柱:吃上好米 大家都幸福

时间:2018-08-10 11:13:38 来源:景颇人

 Sakhkungga e pru ai n-gu hte shadu ai shat sha yu ai ni go, ta ganu sharot ai hkrai rai ma ai. Dai go hkaimu logadat hpaji mu htam masha ni tsam pu tsap pa hte shakut hkrat wa ai majo shabyin lu ai rai nga ai, Tung Pau Ju go Sakhkung ga na masha yong mayong e chye ai mam dinglik laksan ninghkring rai nga ai, shi go “Deyu”mam kya nli myu 15 lata shalat ton nu ai, shing rai nna, Sakhkung ga na mam kya sha yang mu nna mam n rot ai manghkang lu hparan kau sai.

 吃过德宏出产的大米,大家都会竖起大拇指。而在这背后都是农业科技工作者默默无闻的努力和付出,董保柱就是德宏家喻户晓的稻作研究专家,他成功选育了15个“德优”系列软米品种,解决了德宏软米好吃不高产的问题。本周第二视角记者来到了董保柱田间实验室进行了探访。

 Azin ayang tsun yan dan ai hpe hpo yu ga 点击视频观看详细报道

 Sara Tung a hkauna pa chyam dinglik gok go Sakhkung mungdo hkaimu dap na mam hkai ginsum gata makau na gachyi lo ai nta gata ko rai nga ai, nhku de shang wa yu yang, sara Tung go sha no hton la ai nngot bat sha wai wai nga ai mam kya shat hte anhte hpe hkap hkungga jo nga ai.

 董老师的田间实验室就在德宏州农科所的水稻大棚旁一个不起眼的平房里,进到屋子里,董老师用刚煮好的八锅香喷喷的米饭来迎接我们。

 Galang ta n hkring ai di 8 ko na n-gu kya shat sha chyam yu nna, gara di na mahtang grau mu ai tsun shapro na re majo, laksan ninghkring wa a man e, anhte myit hta nungnang nga saga ai. Yong go manam pyo ai shat hkrai rai nga ai, ganing re shatang hku nna shadon yu na rai? Dai grai manam pyo nna sha yang grai kya ai shat n-gup mi sha dat yang, n-gup gat ko dui wa ai hte manam pyo bat mung n-gup ting hpring rong mat jang, lawan wan rai n-gup mi bai sha dat sai. Sara Tung wa go mani sum rai anhte grau sha sharong ai lam ka matsing da sai, shi anhte hpe tsun dan ai, ndai go shi aten 10 jan ning tup lata shalat ai 2-32 n-gu nsi galu rai nga ai.

 一口气吃八锅米饭,评出哪一锅最好吃,还在稻作专家面前,我们难免忐忑。都是喷香软糯的大米,该用什么标准去评判呢?可当一口软糯喷香,后味甘甜的大米在口中香气四溢的时候,忍不住再来一口。董老师笑盈盈的记录下我们的选择,告诉我们,这就是他花了十多年心血选育的2-32长粒。

 Sara Tung Pau Ju go mungdan 5.1 bungli galo arong dazik, mungdan logadat hpaji bungli galo masha mying lu ai wa rai nga ai hte rau, Sakhkung ga hta masha ni yong e chye ai mam nli dinglik ai laksan ninghkring Tung Pau Ju sara rai nga ai, arong kumhpa mana maka lu la yu sai Tung Pau Ju go aten 37 ning laman hta nli gaja, ana htang n-gun ja ai mam nli ningnan myu 21 lata shalat lai wa yu nu ai, shing rai nna Sakhkung ga na nli gaja mam shalat hkrat wa mu hpe ndut ndang rai galo hkrat wa nga nu ai.

 董保柱老师是全国五一劳动奖章获得者、全国优秀科技工作者称号获得者,是德宏家喻户晓的稻作研究专家董保柱老师,获奖无数的他用了37年的时间选育了21个优质高产、抗病强的优质稻新品种,翻开了德宏优质稻育种事业的新篇章。

 Hkrak tsun ga nga jang, sara Tung wa lata shalat ai Deyu mam nli ni go n-gu hkrak hkai yang mam pru lo, ana htang n-gun ja, hkaimu shingtai sat tsi song song n lang ra, hkun hkro na hpe n hkrit hka hprui na hpe n hkrit, namhpun n shang, tsi n shang, hka sharam, aga n shang re gaja lam myu 4 nga nga ai, shing rai nna Myen mung de na hkaimu masha ni grai sharong ya nga ai, 2002 ning ko nna rai wa yang aten 17 ning laman hta hkai sha mat wa ai lamu ga man go mu mun 4551.83 du sai hte maren, Miwa mung ni Myen mung ko hkai ai lo dik ai mam nli gaja rai nga ai. Deyu nambat 8, Deyu nambat 16, Deyu nambat 12 re shat kya mam nli gaja go, Myen mung mungdan nli jep shagrin ai ko lai kau sai rai nna, Sakhung mungdo ni chyam dinglik ai nsi hpe Myen mung mungdan ko nna shagrin ya ai hkrum sai.

 事实上,董老师选育的德优系列的由于米质好、产量高、抗病虫性能好,化肥、农药施用量少,耐旱耐涝能力强,省肥、省药、省水、省工“四省”性状明显,深受缅甸农民喜爱,自2002年以来17年累计种植面积达4551.83万亩,成为中国在缅甸种植面积最大的优质稻品种。德优8号、德优16号、德优12号等3个优质软米品种,正式通过了缅甸国家品种审定,标志着德宏州独立自主研发成功的科研成果首次获得了缅甸国家的认可。

 Moi shong de ahku hku ai prat hta go, hkaimu magam chyam dinglik ai masha ni go mam song song pru na hpe chyam dinglik bandung shatai nga ai, ya rai jang, mu ai n-gu lata shalat shapro dat na she sara Tung a myit mang nan rai nga u ai.

 过去生活拮据的年代,追求高产农业农业科研工作者的头号目标,现在,选育出好吃的米才是董老师的梦想。

 (Gale ai Maji Htu Lung)

 来源:德宏第二视角