Shiga masa景颇新闻

Hka bra ten bai du sai

时光匆匆,让我们相互再多看一眼

时间:2018-06-15 18:19:29 来源:景颇人

 这是一个毕业的季节,同样也是离别的季节。每个毕业生带着沉重而复杂的心情与自己的母校,老师,同学,以及青春相挥手告别,他们将只会带着行囊,带着回忆和留恋离开这片充满欢喜的大学校园,奔赴自己人生的新历程。

 Gatsi pyo la ai sangan ta du shang wa sai hte rau, jong gaba lung nga ai dakkasu jongma ni mung jong pru na nhtoi ni htep wa sai. Yong nja nhpra ai myit hte madu a jong gaba na sara ni, jongma manang ni hte ramma prat hpe shakram kau da ra nga masai. Shanhte ni yong go marit maroi shingran hpe sha kro lawang e lagu bang zumhting lang nhtom, tinang a prat hkrun lam ningnan de bai matut hkom sa mat wa na rai nga malu ai.

 而2018年6月9日,对于本届毕业的在昆的景颇学子来说一个具有特殊意义的日子,他们在这天受到了在昆景颇族学生联谊会全体师生的欢送和祝福。

 2018 ning shata 6 nhtoi 9 ya shani go, Hkunmin ko shanu nga ai daining na jong pru na Jinghpo Wunpong dakkasu jongma ni a matu nga yang alak mi re akyu rong ai nhtoi rai nga ai. Nai shani, dai jong pru na jongma ni yong go Hkunmin Jinghpo Wunpong jongma ganon mazum hpung na sara ni, mano manang ni lo malo a akyu ara hte gabu gara hkalum ai shakram poi hpe lu hkam la masai.

 “在昆景颇族学生联谊会” 是为了使在昆景颇族各高校大学生们,在学习,团结等各方面能够得到充分的交流和增强所组织起来的,并得到在昆景颇族领导,老师以及各界人士的支持与指导,是所有在昆景颇族学子们维系和凝聚感情的重要纽带。

 Hkunmin Jinghpo Wunpong jongma ganon mazum hpung go Hkunmin hta shanu nga ai jong gaba shagu na Jinghpo Wunpong jongma ni yong hpe hpaji lam, gahkyin gumdin lam hta grau nna kangka ai hte galu gaba rot jat wa lu na matu hpo hpang da ai hpung hpong langai rai nga ai hta n-ga, Hkunmin hta shanu nga ai du salang ni, sara ni hte magam yi-ngam magup hta tsap nga ai nu wa hpu nau ni yong e mung madi shado garum lahku nga nga ai re.

 本届欢送会举办于昆明百花园饭庄,有岳丁,刘丽梅,何勒腊,杨在彭,思单干,排佳丽,尚先翁,唐木锐,刀木办,排麻刀,孔糯直等20多位领导和老师出席会议,以及200多名来自昆明各高校的在校学生和缅甸景颇族留学生一同参加了会议。

 Ndai lang na shakram poi go Hkunmin Baihuayen shat seng hta galo nga ma ai. Poi lamang hta Hkunmin shara magup na Jinghpo jongma ni hte Myen mung na Jinghpo dakgasu jongma ni yong marai 200 jan sa shang lom ai hta n-ga, sara Yo Ting, Lu Li Mui, Ho Lala, Yang Zai Hpung, Si Tan Kan, Hpai Kya Li, Htang Maroi, Shang Seng Ong, Tau Maban re sara ni marai 20 jan mung sa shang lom nga ma ai.

 欢送会主要分为三个环节:第一,文艺汇演;第二,共进晚餐; 第三,篝火打跳。

 Shani na poi hpe lamang masum do hku garan nna galo nga ma ai. Langai do: Mahkon ginsup ka hkrang ni; Lahkong do: Shat sha poi; Masum do: Htongka ka manau nau chyai rai nga ai.

 文艺汇演作为欢送会重点环节进行。当会场全体人员一同唱完会歌后,首先由云南民族大学2017级景颇语班带来的舞蹈《织锦》拉开了序幕。

 Lamang masum hta Mahkon ginsup ka hkrang hpe poi madung hku nna hpo galo nga ma ai. Dushang lom ai shawa masha yong rot tsap nna 《Myit Hkrum Mahkon》 jom hkon la ai hpang, Yinnan amyu dakkasu jong na tsang 1 jongma hpung ni a 《Da Maka》 ngu ai ginsup ka hkrang hte rau poi lamang hpe hpo hpang la wa masai.

 随后由岳丁老师和何勒腊老师分别为本次欢送会发言。他们都为本届毕业生和在校生送上了满满的祝福和期待,并强调我们景颇学子对本民族文化需树立起正确的价值观等问题。

 Dai hpang, sara Yo Ting hte sara Ho Lala go dai shani na shakram poi a matu ga shaga ya u ai. Shan lahkong go dai shani na jong pru jongma ni hte jong hta no nga nga ai jongma ni yong hpe akyu ara hko ya ai hta n-ga, myit mada ai lam ni hte ya na anhte Jinghpo Wunpong amyu sha ni madu a amyu hpaji htunghking lam lo malo hta jo ang ai myit jasat hku yu maram dinglit hka-ja ra ai nga nna mung matsun u ai.

 接下来是联谊会会长孔坤相和毕业生代表李星楠的致辞。他们激昂慷慨的致辞,并不只是代表自己,而是代表着所有景颇学子心声与感悟。他们读出来的每一段文字,说出来的每一句话,都将牵动着在坐的每一位师生的心。

 Matut nna, jongma ganon mazum hpung ningbo Hkung Hkun Seng hte jong pru jongma malai Li Sin Nan ga bai shaga ma ai. Shan lahkong go madu a malai sha nrai, Jinghpo Wunpong myu sha jongma ni yong a myit kro nsen hte hkam sha lai wa ai lam tsun shapro ai malai rai nga u ai. Shan lahkong hti tsun shapro ai ga hkum ga yan shagu ni yong go poi lamang hta du shang lom nga ai sara ni hte jongma ni yong a myit masin ni hpe gang dun ya lu nga ai.

 之后,由老师们和各高校的同学们分别以歌曲、朗诵、舞蹈等节目表演, 也为我们的毕业生送上了祝福。

 Bai nna, dusa ai sara nkau mi hte jong lo malo na dakkasu jongma ni mahkon yu-ngui ka hkrang ni hte anhte a jong pru jongma ni hpe shakram kungdon galo ma ai.

 在文艺汇演后,现场全体毕业生上台作毕业发言。他们每一个人都说出了自己最真实的心里话,他们都深深感恩着自己的家人,恩师,同学和所有在自己生命中出现过的朋友;他们相互祝福,相互安慰,也相互鼓励着。这时所有的老师们也一同上台与他们握手拥抱,也给他们最真挚的祝福。

 Mahkon ginsup ka hkrang ni ka ngut ai hpang, dai shani du shang lom ai daining na jong pru na jongma ni yong mandat ntsa hta lung wa nhtom, langai hte langai rai nna ga wa shaga ma ai. Shanhte madu a kro lawang hta myit da ai salum ga ni hpe tsun shapro nhtom, lai wa sai prat hkrunlam hta madu hpe garum shingtau yu, shing nrai makop bausin yu ai nta masha ni hte sara ni, mano manang ni yong hpe chyeju dum ai ga ni sa tsun nga ma ai. Dai hta n-ga shanhte shada da mung shakram nna chyeju dum ga tsun hkat nga ai.

 Ndai ten hta sara ni yong mung shanhte a makau de bai du lung wa nna yong hpe ta tut bai wa shakram shaga rai nna ahtang ni jom sha, datbung ni jom dem la rai nna shana de shat sha na matu bai bra mat wa masai.

 老师们和同学们一同共进晚餐后,进行篝火打跳结束了一天的欢送会。

Sara ni hte jongma ni yong shana de shat jom sha la ngut ai hpang, htongka jom ka manau jom nau la rai, dai shani na poi lamang hpe gabu gara hte shangut la masai.

 图/文:云南民族大学 沙建民(Mala La)