Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

电商扶贫进山村 省事省力又赚钱

时间:2018-06-15 18:18:15 来源:德宏团结报

  Nshon ginwang Mung-yo ginwang do Wa-mu ninghton Nongdo ga- htong na Shang Kong Tu go, shi rem ai wa lu dut kau nna gabu to nga ai. Dai go Nshon ginwang ni ruyak madi shado bungli hta, datnu shi shabra punra ko htok shabra ya ai majo, wa aloi sha lu dut kau re. Ya Nshon ginwang na ginwang do gat mare 9 ko gatrai dut shabra na datnu shi shabra punra lu sai.