Shiga masa景颇新闻

Nshon ko manau nau na hkyem nga ai

国庆假期怎么过,约好去陇川目瑙纵歌场吧!

时间:2018-06-12 16:46:52 来源:景颇人

 Nshon ginwang pati asuya ni jom dup sumru yu ai hpang dodan ai, Nshon ginwang na ningdo 11 lang(2018 ning) manau poi hpe 2018 ning na mungdan daido poi laman hta, Nshon Janghkong amyu kunghpan hpaji shawa dabang ko galo na hku hkyem shajin to nga sai, manau hpe 3 ya nau na hku re.(Manau ten nhtoi galoi rai na go ya hpang e bai shana wa na ga ai)

 经县委政府研究决定,陇川县第十一届(2018年)目瑙纵歌狂欢活动将于2018年国庆期间,在陇川县章凤民族文化广场举行,时间为3天。(具体时间请关注本微信公众号)

 Miwa mung manau buga 中国目瑙纵歌之乡

 Nshon ginwang go, Jinghpo Wunpong myu sha ni nga shanu lo dik ginwang re. “Manau poi” go Jinghpo Wunpong sha ni a htunghking poi re, nsi naisi lu shu la nna gabu hkalum ai poi re, lu su nga mai wa na matu nau ai manau re, masha lo malo rai jom ka ai majo “Sumsing mungdan ginsup” hte “Masha lamun ka ai ginsup” ngu ai mying lu nga ai.

 陇川,是全国景颇族聚居最多的一个县。“目瑙纵歌”是景颇族传统节日,是景颇先民驱恶扬善、祈神降福、庆祝丰收的传统盛会,目瑙纵歌以其神奇的起源传说和众多的参加人数,被誉为“天堂之舞”和“万人之舞”。

 Manau ngu ai go “Yong jom manau ga” nga ai lachyum rai nga ai. Manau nau yang ka manot pyo, sharin la mung n yak re majo, manau nau kam ai masha lo ai, amyu bosang shagu myit hkrum ai lam hpe mung mu mada nga ai.

 “目瑙”是景颇语,“纵歌”是载瓦语,目瑙纵歌意为“大家一起来跳舞”,因其舞蹈形式独特、舞步动作易学、队形变化无穷、参与人数众多,又被称作“天堂之舞”、“万人之舞”,展现了景颇族积极向上,团结进取的精神风貌。蹈形式独特、舞步动作易学、队形变化无穷、参与人数众多,又被称作“天堂之舞”、“万人之舞”,展现了景颇族积极向上,团结进取的精神风貌。

 Nshon hte seng ai lam关于陇川

 Nshon ginwang go jiwoi mungdan a sinna dingda maga de rai nna, Yinnan mungdo gaba a sinna maga ang nga ai, ginwang ting na lamu ga go jut mali deng 1931 du nga ai, ginwang hta ginwang do 5 gat mare 4 hte hkai sun dap langai mi nga ai, masha jahpan go sen 1.911 re.

 陇川地处祖国西南边陲,位于云南西部,全县国土面积1931平方公里,辖5乡4镇和1个农场,总人口19.11万人。

 Nshon ginwang hta, Jinghpo amyu, Sam amyu, Baran amyu, Lisu amyu, De-ang amyu re masha jahpan nlo amyu ni nga shanu ma ai, nlo amyu ni masha jahpan sen 1.03 re, masha jahpan yong hta na 53.9% ang nga ai.

 陇川县民族文化风情别具特色,居住着景颇族、傣族、阿昌族、傈僳族、德昂族等多种少数民族,少数民族人口10.3万人,占总人口的53.9%。

 Jinghpo amyu ni htam masum hta na htam mi hte Baran amyu ni htam lahkong hta na htam mi Nshon ginwang ko shanu nga ma ai. Ndai lahkong masum ning laman hta, Jinghpo amyu ni a “Miwa mung manau buga” htunghking hpaji shangang shagrin hkrat wa lu sai hte rau, Sam amyu hte Baran amyu ni a htunghking hpaji mung lani hte lani rot jat wa nga ai.

 全国近三分之一的景颇族和二分之一的阿昌族居住在陇川境内。近年来,以景颇族文化为主的“中国目瑙纵歌之乡”文化品牌影响力不断加强,傣族文化、阿昌族文化得到大力弘扬,是“中国民间文化艺术之乡”。

 Nshon ginwang ko go saploi ga re, lamu marang grung, jan mai tsom, nhprang sut hpring, gahtet gatsi shadang bung, hkai nmai tu tsom re shara re, mungdo gaba ting na naimam, kumshu hkai shara hte hkai nmai sa shapro ai shara mung rai nga ai.

 生物资源丰富多样,属典型的南亚热带季风气候,雨量充沛,日照充足,资源丰富,气候宜人,农产品丰富,是全省重要的粮食、蔗糖生产基地和农产品输出地。

 Nshon ginwang hte Myen mung lapran na jarit deng 50.899 galu ai, ndai shara hta lam manu ai majo, moi ko nna hpaga gahkan re, gram galai hpaga gahkan hpo ai hpang, Yinnan mungdo gaba na shinggan de hpaga gahkan hpo ai ahkyak madung shara mung rai nga ai. Janghkong go mungdan tsang hkrang hpan 2 hpaga gahkan re, Miwa mung hte Myen mung lapran na hpaga gahkan 8 hta na langai mi rai nga ai, Myen mung hpaga gahkan Manmo hte ni dik ai hpaga gahkan mung rai nga ai.

 对缅开放通道优势明显,陇川国境线全长50.899公里,交通便利,自古就是中缅贸易的重要集散地之一,也是改革开放以来我省对外开放的重要前沿。所辖章凤口岸属国家二类口岸,是中缅边境8个对应开放口岸之一,是这些口岸中距伊洛瓦底江上游重要港口城市八莫最近的口岸。

 2016 ning hta, ginwang ting na magam mu lam shagu rot zinghka jat wa ai hpe mu mada ai. Ginwang ting hta lu tam ai gumhpro yong hpon gadi 39.74 rai yang, shong shaning na hte shabung yang 7.5% rot jat sai. Ginra ja gumhpro shang ai gadi 4.22, 13.9% rot jat sai. Shawa magam gumhpro shang ai gadi 1.88 rai yang, 8.9% rot jat sai. Hpong shingra dinggrin sut hta bang ai gumhpro lap gadi 25.74 re, 28,7% rot jat sai, hpaga gahkan hta shang ai gumhpro gadi 22.4 re, 55.1% grit mat nga ai. Hpong shingra rung rai dut shapro ai gadi 8.9 re, 11.2% rot jat nga ai. Myu mare masha ni lu tam ai gumhpro rap jahpra lap 22617 du sai, 8.2% rot jat nga ai. Hkaimu gahtong masha ni lu tam ai gumhpro go rap jahpra lap 7954 du nna, 9.2% rot jat nga ai.

 2016年,全县生产总值完成39.74亿元,同比增长7.5%;地方财政总收入4.22亿元,增长13.9%;一般公共预算收入1.88亿元,增长8.9%;全社会固定资产投资25.74亿元,增长28.7%;口岸进出口总值22.4亿元,下降55.1%;社会消费品零售总额8.9亿元,增长11.2%;城镇常住居民人均可支配收入22617元,增长8.2%;农村常住居民人均可支配收入7954元,增长9.2%。

 Ginwang hta “Jinghpo manau” hte “Baran amyu Mungsa nhtu dup hpaji” mungdan tsang hkrang n mu hparat nhtong sut lu nga ai.

 县内拥有“景颇族目瑙纵歌”和“阿昌族户撒刀锻制技艺”两项国家级非物质文化遗产;

 Mungdo gaba tsang ko nna makop da ai Wangzeshu Jinghpo du magam htingra, Husa Hongge hpara jong, Mangbang hpara jong, Kyahkung hpara jong, mungdo tsang ko nna makop da ai Kyinhkan Yihtu gongngu, Zhinhpyin Sinshanpa gongngu, Wangzeshu Maran Zauro Tong lupding lupba, Chinzi Dole hpara jong re ni nga ai.

 省级文物保护单位王子树景颇山官遗址和户撒皇阁寺、芒捧奘寺、加孔奘寺,州级保护单位景罕玉兔塔、清平新山坝古塔、王子树早乐东墓、城子朵列奘。

 Jinghpo amyu ni a “Manau poi”, Sam amyu ni a “Hka jo poi”, Baran amyu ni “Aluohlo poi”, Lisu amyu ni a “Hkoshi poi” re ni go nlo amyu ni a poi gaba rai nga ai, poi ndai ni hta nlo amyu ni a mung tso myu tso myit jasat hpe madun lu nga ai.

 景颇族“目瑙纵歌节”,傣族、德昂族“泼水节”,阿昌族“阿露窝罗节”,傈僳族“阔时节”充分展示出边疆各族人民热情奔放的豪情。

 Shat makai sha, goshu misen, makru re ni go nlo amyu ni laksan machyim rong ai lu sha ni rai nga ai,

 各类民族手工艺品制作精良;绿叶宴、过手米线、竹笋等天然绿色食品别具风味。

 图/文: 桂金再