Shiga masa景颇新闻

Shawa masha ni hpe masin hta bang da 一一Mungdo wadang hkye hpung na ningshong sho masha Hau Wui Pang

把群众装在心中——记州红十字会先进个人郝伟帮

时间:2018-05-16 10:23:30 来源:德宏团结报

Hau Wui Pang bungli shang nga ai ten.

  Hau Wui Pang go 2015 ning shata 11 hta Yinkyang ginwang Gyuchin gat mare Tungpyin mare salang rapdo ko bungli matut galo hkrat wa ai ko nna rai wa yang, shawa masha ni a bungli hpe madu a bungli hku yu nna galo hkrat wa ai nga yang,“2016 ning matsan shatong mu galo ningshong sho masha”, mungdo wadang hkye hpung “Myit ding kam ging masha”ningshong sho masha mying ningsang lu la sai.

  Shi go hkaimu gahtong lawu tsang hpongchyom ni hpe pati a nambat 18 lang mungdan gasa zuphpong gaba a lachyum ni hte Si Gyin Hpyin a mungga lachyum ni hpe woi sharin hkaja hko shabra hkrat wa ai hte rau, shawa masha ni gahkyin nga lo ai shara hkan pati tara hte mungdan a ubadi hte asat tara ni hko shabra hkrat wa nna, pati a matsan shatong tara hpe masha yong hpe chye la shangun sai. Shi go Tungpyin mare salang Ma-sa gahtong ningnan Ma-sa gahtong ningsa re gahtong hkan ningtuk pat Aizi ana htang hpaji mung hko shabra sa rai nna, hko shabra laika ngau 1000 jan gam shabra, hko shabra yu chyai hpa 700 gam shabra, hko shabra sumla 30 jan hkan shakap ton rai nna, hkan galo lom ai shawa masha 800 jan du rai sai. Dai hte rau, gahtong hkan sa du nna, ruyak matsan htinggo ni hpe atsom hpaga garan shapro nna, matsan shatong mu hpe aja awa galo hkrat wa nga ai.

  Matsan jahpan shang lom ai htinggo ni wa gasha n lu mari yo ai masa hta hkan nna, Hau Wui Pang go rungdap de masa lam tsun dan nna, rungdap ko nna matsan jahpan shang masha ni hpe htinggo mi hta wa gasha 6, wa shat tingsan 6 jo dat sai, shing rai wa gasha yong rai yang 78 jo, wa shat tingsan 78 jo rai sai, wa gahsa hte wa shat manu go lap mun 6.5 rai nga ai.

  Tungpyin mare salang rapdo na Hongwun, Manghon, Dokung, Chyungsan, Ma-sa gahtong ningsa, Ma-sa gahtong ningnan hta sharin shapan mu galo nna, wadang hkye hpung hpaji sharin shapan ya hkrat wa nhtom, ta hte salum gan jahkrung, gan hkye hpaji myu 4 re hpaji sharin ya sai. Sharin shapan hkrat wa ai hta hko shabra laika ngau 1000 jan shabra, yu chyai hpa 500 gam ya, hko shabra sumla 100 jan shakap ton rai sai, mu lamang hta hkan lom ai shawa masha ni go 1000 jan du nga ai.

  Gyuchin jong ma ni hpe sumla woi soi sharin, gumhpro manu lap mun 2.2 ging ai laika nhpye, lago bolung, pongtin, pongtin yep re ni hparan ya rai sai.

  Ya yang hta, Yinkyang ginwang Gyuchin gat mare Tungpyin mare salang rapdo hta shawa masha ni matsan shatong mu a akyu hkam sha lu nna, yong nga pyo wa lu masai.