Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2018-04-16 11:31:39 来源:德宏团结报

  Lup ba de du do sai hko ai share shagan ni hpe sa gawan Shata 4 pro 4 ya shani, Sakhkung mungdo hpyen dap ni go hpyen dap na hpyen la, Mangshi myu mungchying sha laknak sumro hpyen mu gon dap na hpyen du hpyen ma hte hpyen shaman lom ai mare makop hpyen ni hpe zuphpo la nna, Mangshi share shagan masha ni a lupding lupba de mungdan a matu du do sai hko ai masha ni hpe sa gawan da ma ai.