Shiga masa景颇新闻

Wui Kang Mangshi na jong nkau hkan du gawan da sai

卫岗调研芒市七小、德宏师专附中筹建和师专新校区建设 为 学 校 建 设 问 诊 把 脉

时间:2018-04-16 10:44:47 来源:德宏团结报

  Shata 4 pro 4 ya shani, mungdo pati rapdo mu madu ningtau, mungdo up Wui Kang Mangshi nambat 7 jong gaji hte Sakhkung sara hpaji dakkasu lapran tsang shingnan jong (Sakhkung mungdo amyu galo chyam lapran tsang jong) ko sa du gawan nhtom, ningnan htot galo ton ai Sakhkung sara hpaji dakkasu jong na ningnan lang nambat 3 do go gap mu lamang galo hkrat wa ai masa sa jep yu u ai.

  Mungdo up ningtau Yang Shi Chyong, Sakhkung sara hpaji dakkasu jong pati rapdo mu madu Hkung Lagam re ningbo ni shana de na dung jahta zuphpong hta sa du dung ma ai.

  Mangshi nambat 7 jong gaji ko sa du ai shaloi, Wui Kang jong gok, jongma ni yup ai shara, shat sha shara, hkumhkrang shaman shara, jongma ni modo lung yu shara re hkan sa jep yu nhtom, seng ang ai magam gun masha ni hte ra rong ai manghkang hparan yu ma ai.Sakhkung sara hpaji dakkasu lapran tsang shingnan jong ko sa du ai shaloi, jong na ningbo ni hte jong go gap ai lam hta jai lang ra ai ja gumhpro hprai na lam jom dup yu ma ai. Wui Kang ningnan htot galo ton ai Sakhkung sara hpaji dakkasu jong na ningnan lang nambat 3 do na go gap mu lamang galo hkrat wa ai masa mung sa jep yu lai wa sai.

  Shana de na dung jahta zuphpong hta, Wui Kang magam mu lam shagu hpe du du galo shagrin hkrat wa na lam lajin dat u ai.