Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2018-03-14 10:06:35 来源:德宏团结报

  N lagon yang jau sut su wa lu ai Lau Htun go Nshon ginwang Janghkong gat mare Mangla mare salang rapdo na matsan jahpan lom ai masha re, Nshon ginwang asuya ni go matsan shatong mu galo hkrat wa ai hta, sama hpaji atsom sharin shachyam hkrat wa ai nga yang, Lau Htun nta ni chye ai sama hpaji hte hkailu hkaisha, rem lu sha bungli atsom galo hkrat wa lu sai, ya shanhte nta ni malut mu 4 hte kumshu mu 2 hkai sharing ton, dumsu 11 rem ton lu sai, bai nna bungli n kyin ai lado hta Lau Htun ai madu jan go ningchyang bai sa chyang hkom rai nna, shanhte nta masha marai 3 laning mi hta lu la ai gumhpro go lap 5770 hpra rai sai