Shiga masa景颇新闻

Ningdo 13 lang mungdan mungchying sha gasa zuphpong gaba Bekyin ko hpo dat sai

十三届全国人大一次会议在京开幕

时间:2018-03-09 10:48:08 来源:德宏团结报

  Sinhuashe Bekyin shata 3 pro 5 ya shiga Ningdo 13 lang mungdan mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 1 lang zuphpong go pro 5 ya jahpot mungchying sha zuphpong htingnu ko hpo hpang dat sai. Zuphpong hta masing 4 galo dat sai: Asuya mu bungli tang shana ai madat mara la, yo shada tang shana hpe jep yu, nauson tang shana hpe jep yu, ubadi ganu gram shading sharai ai nrip laika hte seng ai matsun ga madat mara la.

  Ningdo ningnan na mungdan mungchying sha gasa zuphpong gaba gasa marai 3000 daram ni Bekyin ko zuphpong wa lom nga ma ai.

  Zuphpong gaba tingnyang up hpung dinggrin mu gun tingnyang up, zuphpong woi tingnyang up Li Jan Shu zuphpong aju jum u ai. Zuphpong gaba tingnyang up hpung dinggrin mu gun tingnyang up, zuphpong woi tingnyang up Chin Si, Wang Chin, Zhau Gyen Myin, Chyang Chun Sen, Shin Yau Yau, Gyi Pyin Sen, Ailikin-yi·Myin Pa Hai, Wan E Seng, Chin Ju ni tingnyang up pinra zuphpong woi tingnyang up tingnyang hta sa du dung ma ai.

  Si Gyin Hpyin, Li Hke Hkyang, Chyang De Kyang, Yi Jin Shin, Chyang Kau Li, Wang Yang, Wang Hu Lin, Jau Le Zi, Han Jin hte zuphpong gaba tingnyang up hpung masha ni tingnyang up pinra hta da du dung ma ai.

  Ningdo 13 lang mungdan mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 1 lang zuphpong hta sa du ra ai masha go marai 2980 rai nga ai. Pro 5 ya jahpot na zuphpong hta, hkrak sa du lu ai masha go marai 2970 rai nna, masha marai 10 yet nga ai, zuphpong sa lom masha jahpan go ubadi hte dodan ai masha jahpan hte kai nga ai.

  Jahpot hkying 9 hta, Li Jan Shu hko tsun ai: Miwa gumsan mungdan ningdo 13 lang mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 1 lang zuphpong hpo dat sai. Zuphpong hta masha yong hte rot tsap nna, mungdan mahkon jom hkon la sai.

  Zuphpong masing hta hkan nna, Li Hke Hkyang go mungdan magam rapdo a hkum malai hku nna zuphpong hta asuya mu bungli tang shana laika hti dan sai. Tang shana laika go lam masum hku garan da nga ai: 1. Lai mat wa sai 5 ning na mu bungli hpe n htang sumru yu. 2. 2018 ning ja sutgan rot jat hpong shingra sharot zong hka hkrat wa na lajin lam hte lang hkrat wa na tara ni. 3. 2018 ning na asuya mu bungli galo hkrat wa na matu shon dat ai lam ni.

  Zuphpong masing hta hkan nna, zuphpong gaba hta 2017 ning na mungchyng sha ja sutgan rot jat lam hte hpong shingra rot zing hka yo shada lam hkan galo shatup hkrat wa ai lam hte 2018 ning na mung chying sha ja sutgan rot jat ai hte hpong shingra sharot zing hka yo shada nrip laika tang shana dan ai hte 2018 ning na yo shada nrip laika, 2017 ning na ginjo hte buga ja gumhpro lang hkrat wa na nauson lam hkan shatup hkrat wa ai lam hte 2018 ning na ginjo hte buga gumhpro lang nau son nrip laika tang shana dan ai hte 2018 ning mungdan gumhpro lang nauson nrip laika jom jep yu sai.