Shiga masa景颇新闻

Mungdan ting na mung masa bongban rapdo ningdo 13 nambat 1 lang zuphpong Bekyin ko hpo hpong dat sai

十三届全国人大一次会议在京开幕

时间:2018-03-08 10:42:54 来源:德宏团结报

  Sinhuashe Bekyin shata 3 pro 3 ya shiga Myit mang langai hte ta jom gindun nna prat lak ningnan de shang wa, nsi ningnan shalat shapro. Htoi gabrim ai labau lara hkom hkrat wa, myit hkrum tik tik re hte gumrong gumtsa htung go mung masa bongban rapdo ni a mu madung lahkong rai nga ai, ndai ahkyak dik ai labau nhtoi hta:Miwa mung mungchying sha mung masa bongban rapdo ningdo 13 lang mungdan ting na salang rapdo nambat 1 lang zuphpong go pro 3 ya shana de mungchying sha zuphpong htingnu gaba hta hpo hpong dat sai.

  Mung masa bongban rapdo ningdo 12 lang mungdan ting na salang raodo dinggrin salang rapdo ni hku nna zuphpong gaba de magam mu tang shana dan sai:Tang shana ai hta, lai wa sai ningdo na mu bungli nsi ni ginchyum, ginjo pati a nambat 19 lang zuphpong a atsam sharin achyin la na hpe mung masa alit gaba shatai hkrat wa nna, Miwa mung nsam rong ai hpong shingra masa myit jasat go maden hkrat wa na hpe mung masa bongban rapdo ni a dinghkung magam shatai nhtom, Miwa mung nsam rong ai hpong shingra masa sharot zinghka hkrat wa na hpe go yong a mung masa myit jasat do hpun shatai ra ai nga madun shapro sai.

  Zuphpong hta du ra ai salang ni go 2158 rai nna, hkrak du ai go 2149 re majo, dodan da ai masha jahpan hta hko sai.

  Mungdan ting na mung masa bongban rapdo ningdo 13 nambat 1 lang zuphpong tingnyang up hpung dinggrin mu gun tingnyang up Wang Yang, Jang Hkyin Li, Li Hkyi Pau, Hpabala.Gelelanggye, Tung Gyen Hua, Wang Gang, Ho Hu Hua, Lu Jang Gung, Wang Jin Wui, Ma Byau, Chin Shau Gong, Leng Jin Yin go tingnyang up pinra hta sa dung ma ai.

  Pati hte asuya woion ningbo Si Gyin Hpyin, Li Hke Hkyang, Jang De Kyang, Yi Jin Shen, Jang Gau Li, Li Jan Shu,Wang Hu Lin, Jau Le ji, Han Jin re ni mung tingnyang up pinra hta sa dung nna zuphpong hpe sa hkalum lom ma ai.

  Shana de hkying 3 hta, Wang Yang zuphpong hpo ga tsun dat ai hte, yong rot tsap nna, Miwa mung gumsan mungdan mahkon jom hkon rai masai.