Shiga masa景颇新闻

Sansha gungmani ni Jinghpo matsan dakkasu jongma ni hpe gumhpro lap sen 2 jan garum jo sai

三峡集团帮扶景颇族大学生20余万

时间:2018-02-13 16:42:15 来源:德宏团结报

  Yinkyang ginwang sharin shapan dap ni go shata 1 nhtoi 30 ya shani Sansha gungmani ni Yinkyang ginwang Jinghpo amyu sha ni nga gahkyin shara na 2017 ning matsan jahpan shang lom ai matsan htinggo na dakdasu jong ma ni hpe gumhpro garum jo madi shado la ai masat galo ma ai, shing rai nna, matsan jahpan shong lom ai dinghku na dakkasu jong ma marai 103 ni hpe gumhpro lap sen 2.06 garum jo dat masai. Yinkyang ginwang gingwang do gat mare 15, gahtong 65 na Jinghpo amyu gahkyin nga shanu shara 2017 ning matsan jahpan shang lom ai dinghku na matsan dakkasu jong maa marai 100 jan ni gumhpro garum jo masat hta sa lom ma ai.

  Garum shado la hkrum ai jongma gasa hte ganu gawa gasa ni go, lo lo ning rai wa yang mungdan hte hpong shingra shagu ni matsan ja hpan shang lom masha ni hpe matsan dum madi shado hkrat wa ai hpe grai chyeju dum ai, shanhte go pati hte asuya a chyeju hpe n ma lap, Sansha gungmani ni hte hpong shingra ni a tso ra mayit hpe n malap ai sha, myit n-gun sharot la, dinghku maru ma yak lam hparan kau rai nna, tsira myit hpe dingyang matut hkrat wa na ga ai nga nna tsun ma ai.