Shiga masa景颇新闻

Mungdo mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin rapdo ningbo bungli matut galo shara de sa gawan nga ai

州人大常委会领导到挂钩联系点慰问

时间:2018-02-13 16:39:41 来源:德宏团结报

  Go-nyen poi du wa sai hte maren, ningbo lit ningnan gun hpai hkrat wa nga ai mungdo mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin rapdo pati hpung mu mu madu Hpan Yau Hpyin go bungli matut galo shara一Nshon ginwang Janghkong gat mare Hunong mare salang rapdo hta sa du nna, matsan dinghku ni hpe sa gawan, bungi matut galo shara hta bungli htam nga ai mu htam masha ni hpe sa yu gawan da nna, go-nyen shaman kungdon ga ni tsun da sai.

  Hpan Yau Hpyin go bungli matut galo shara hta sa du ai hte,ya hpang de matsan shatong mu ganing di bai matut galo hkrat yang grau mai na ngu ai hte seng nna, mu htam masha ni hpe matsan shatong mu galo hkrat wa ai lam ni san laman re hte rau, mare salang rapdo na masa lam, npot nhpang go maden hkrat wa ai lam, galo lu galo sha mu bungli re lam ni hpe azin ayang sa san yu nga u ai.

  Dai hpang, Hpan Yau Hpyin go matsan jahpan shang htinggo 4 ni hpe sa gawan nna, shanhte hte jom shaga jahta, galo lu galo sha lam jom tsun alun, myit lu lam ni madat la, galo lu galo sha lam hte bai matsan mat wa ai lam ni san la, shawa masha ni hpe sut su lam hkom hkrat wa na myit shaja ya rai nga u ai. Shi tsun ai, ya yang mungdan ko nna hkaimu masha ni hpe akyu jashon ya ai tara ni grau nna lo jat wa nga ai, hkaimu masha ni hpe akyu shalu ai ladat mung grau gaja wa sai, tinang madu sha shakut kam yang go, matsan shatong kau lu nna, sut su nga mai wa lu na sha rai nga ai.