Shiga masa景颇新闻

Mung masa bongban rapdo Sakhkung mungdo ningdo 12 nambat 1 lang zuphpong hkikpong ai hte hpo hpang sai

州政协十二届第一次会议隆重开幕

时间:2018-02-12 09:51:00 来源:德宏团结报

(Man 1 a do)

Mungdo mung masa bongban rapdo pati hpung mu madu, mungdo pati rapdo dinggrin salang rapdo salang, mungdo pati rapdo htungjan bu ningbo Hong Li Yin go zuphpong aju jum nga u ai. Ningdo 11 mungdo mung masa bongban dinggrin mu gun tingnyang up ningtau Kon Go Jau go mung masa bongban rapdo mu bungli ni hpe tang shana dan sai.

Ndai lang na zuphpong gaba woi tingnyang up Hong Li Yin, Kon Go Jau, Chyu Hkyi, Li Chon, Yang Sin, Jau Hai Wui, Yang Yen, Yang Hung ni go tingnyang up pinra hta sa du dung ma ai. Li Ji Myin, Ma Yin Fung, Ho Yung, Hu Shin, Lu Kyang Ye, Wang Myin Shan, Wang Sin Zhai, Lu Wu San, Tung Chin Pau, Pan Ai Go, Yang Shi Chyong, O Htun, Li Jin Hon, Lu Yung Zan, Wang Lin, Li Chau Wui, Yang Li Yin, Shau Jan Sen, Tau Shau Rui, Fang Shin re ningbo ningla ni tingyang up pinra hta sa du dung ma ai.

Mungdo mung chying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo jinhtin salang Yi Ma Yo tingnyang up pinra hta sa du dung u ai.

Tingyang up pinra hta sa du dung ai go Lang Ta Chyung, Tau An Gyi, Yang Wun Chyung, Yang Shi Zhen, Ye Shang Yi, Yang Ta Rung re ningbo ningsa ni mung no rai nga ai.

Shana de hkying 4 hta, zuphpong gaba hpo hpang dat sai hte maren, masha yong hte rot tsap nna, Miwa gunsan mungdan mahkon jom hkon la sai.

Ndai lang na zuphpong hta sa du ra ai masha go marai 278 re rai yang, hkrak sa du ai masha go marai 269 rai nna, dodan ai masha jahpan hte kai sai.

Tang shana hta madun shapro ai, lai mat wa sai 5 ning laman hta go, anhte mungdo na ja sutgan sharot zinghka, hpong shingra rot jat, kuanghpan maka wumja, amyu myit hkrum, mung htingrep zimra ngui pyo, matut chyoi pra go maden re lam shagu hta shangang shakang la mat wa ai 5 ning rai nga ai, pati rapdo ko nna woi on shaja, asuya ko nna n-gun gaba hte madi shado, mung masa bongban rapdo ni ko nna kyet shop myit mi rai galo hkrat wa, lam shagu ni ko nna atsom hkan garum shingtau, rapdo salang ni kanka ai hte mu lit gun hpai hkrat wa rai nna, gumrong gumtsa myit bongban go maden lam ding yang lu shangang shakang la, mung chying sha ni a mung masa bongban mu magam ding yang galo sharot zinghka mat wa lu ai 5 ning rai nga ai.

5 ning rai wa yang, mungdo mung masa bongban rapdo ni go Din Shau Hhyin a myit masa mungga,“Lam masum”ahkyak myit jasat, logadat hpaji sharot zinghka myit jasat hte Si Gyin Hpyin a ningnan ai prat lak na Miwa mung a alak nsam rong ai hpong shingra masa myit jasat hte madun matsun hkrat wa ai hta, pati a nambat 18, 19 lang mungdan gasa zuphpong gaba lachyum hkan sharin shatup hkrat wa, ginjo, mungdo gaba mungdo pati rapdo ni a mungchying sha mung masa bongban rapdo mu bungli hpe shangang shakang madi shado ai hte seng ai rung laika lachyum ni hpe atsom hkan sharin hka-ja hkan galo shatup hkrat wa, mungtso masa hte hpong shingra masa donghkon tso tso hpai sharot, amyu myit hkrum lam hte gumrong gumtsa lam hpe ngang ngang manat hkrat wa, mung masa bongban, gumrong gumtsa jep gon, mung masa hkan tsun dinglun lom ai ahko ahkang lang hkrat wa, lam magup re mu bungli galo gaja hkrat wa, bong ban gumrong gumtsa mu galo hkrat wa shangun, seng hkat lam galo jahtuk sharai ya, n-gun gahkyin la, myit lu lam tsun shapro, nyan do shapro rai hkrat wa lu sai. 5 ning rai wa yang, mungdo mung masa bongban rapdo ni go mung masa myit shangang shakang hkrat wa nna, mung masa myit npot nhpang grau shangang shakang la lu sai. Bong ginrat myit shaja la nna, bongban gumrong gumtsa lam grau dan leng pru wa sai. Ahkyak lam hte yak hkak lam hta n-gun gaba dat nna galo hparan hkrat wa nna, gumrong gumtsa lam jep gon mu htu sit dat lu sai. Mung shawa masha ni a matu bungli htam galo hkrat wa nna, mung masa hkan dinglun lom ai hta akyu gaba lu la sai. Sharot zinghka myit shangang shakang hkrat wa nna, gram galai sharot zinghka hkrat wa ai lam hta nsi mu lu sai. Maga shagu de na n-gun gahkyin la lu nna, myit hkrum gumrong gumtsa lam shangang shakang la lu sai. Madu a go maden lam hpe shangang shakang sa wa nna, ahko ahkang mu galo shapro madang ding yang lu sharot la mat wa, Sakhkung a ja sutgan hpong shingra sharot zinghka hkrat wa ai hta akyu jashon dat lu sai.

Tang shana hta bungjat tsun ai, mung masa bongban rapdo mu bungli galo gaja hkrat wa na rai yang, Miwa mung suthpom pati e woi on ai ko hkan tik tik rai yang she, teng man ai hku ding yang hkom hkrat wa lu ai. Myit hkrum gumrong gumsa lam hkom hkrat wa yang she, anhte mungdo na gram galai sharot zinghka lam hta myit jom jahkrum la, n-gun jom gahkyin la lu ai. Lam magup mu bungli galo gaja hkrat wa yang she, mu bungli lu galo shabyin hkrat wa na re. Mung masha ni a matu bungli galo ya ai ahko ahkang lang hkrat wa yang she, salang ni a shon dat ai lam ni hpe galo shabyin hkrat wa lu na rai nga ai. myit jasat ngu ai nga yang she, mung masa bongban mu bungli hpe atsom sha wuwu didi rai galo shagrang hkrat wa lu na rai nga ai.

Tang shana hta ningdo 12 mung masa bongban rapdo mu bungli a matu tsun shapro ai lam: Pati a nambat 19 lang mungdan gasa zuphpong gaba lachyum hkan galo shatup hkrat wa, Si Gyin Hpyin a prat lak ningnan na Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra myit masa hte lam woi madun hkrat wa, mungdo pati rapdo ni aja awa woi on hkrat wa ai gata hta, mungdo ting na mu bungli madung ko hkan, myit hkrun gumrong gumtsa lam galo shatup hkrat wa, mung masa bongban, gumrong gumtsa jep gon ai hte mung masa dinglun lom ai ahko ahkang lang hkrat wa nna,“Lam manga gapyon”mu galo jahtuk,“Mu lam mali galo shatup”lam htu sit, mungdo pati rapdo ko nna dodan masat ai“Masum masum”sharot zinghka myit jasat ko hkan, mungdo gaba ni mungdan hte rau galang ta sutsu ngui pyo ai hpong shingra go maden hkrat wa na ngu ai bangdung ko hkan rai nna, matsan shatong mu lit gaba hpe madung dat mung htingrep hpaga lam hpo hkrat wa ai“Nga lashoi”manat tik tik rai nna, matsan shatong mu hpe galo shakut, sut su ngui pyo ai hpong shingra go maden mu hpe ongdang hkra galo shakut hkrat wa, shakut shaja let nnan ai yi-ngam nsi galo shapro hkrat wa ra ai.

Mung masa bongban rapdo Sakhkung mungdo ningdo 11 salang rapdo dinggrin mu salang rapdo ni chyinghto ai hkrum nna, Shau Jan Sen go zuphpong gaba hta mungdo mung masa bongban rapdo ningdo 11 nambat 1 lang zuphpong ko nna rai wa yang na shon laika mu lam ni tang shana dan sai. Yang Shi Chyong go zuphpong gaba hta mungdo mung masa bongban rapdo ni a ningdo 11 nambat 5 lang zuphpong ko nna rai wa yang na shon laika galo lajang hkrat wa ai lam shawa shabra dat sai.

Sakhkung ko nga shanu nga ai mungdan ting na mung masa bongban rapdo salang, Miwa mung suthpom pati Sakhkung mungdo pati rapdo, mungdo mung chying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo, mungdo asuya, Sakhkung hpyen dap ran dap na ningbo ningla ni hte mungdo pati rapdo, mungdo asuya seng ang rungdap, mungdo tengtok gon sutgan magam dap hte magam rungdap, mungdan tsang hte mungdo gaba ni a Sakhkung ko sa dapjung ai rungdap hkan na lit gun masha ni go htet shaga ai hkrum nna zuphpong gaba hta sa du dung lom ma ai.