Shiga masa景颇新闻

Mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 1 lang zuphpong hkikpong ai hte hpo hpang sai

州十五届人大一次会议隆重开幕

时间:2018-02-12 09:45:04 来源:德宏团结报

  Shata 2 pro 2 ya shana de, Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 1 lang zuphpong hkikpong ai hte Mangshi ko hpo hpang sai. Ndai lang na zuphpong hta sa lom ra ai gasa go marai 277 rai nna, nan nan du ai go marai 268 rai nhtom, ubadi hte do masat ton ai masha jahpan hte bunghtuk nga ai.

  Mungdo gaba pati rapdo ningdo ra lata jep shadut matsun madun hpung hpung up Yang Gyi hte hpung masha ni zuphpong ko sa matsun madun ma ai.

  Hpo hpang zuphpong gaba go zuphpong tingnyang up hpung dinggrin lit hkam tingnyang up, nambat 1 lang hkumra zuphpong galo shatup tingnyang up Hpan Yau Hpyin aju jum u ai.

  Ndai lang na zuphpong gaba tingnyang up lit no hkam gun ai ni go: Wang Gyin Hkyang, Wui Gang, Ho Ru Li, Wang Min Shan, Dung Chin Pau, Yang Li Yin, Sung Yi Fa, O Htun, Jau Sin Jo, Jau Li Sin re ni rai nga ai. Shana de hking 4 hta, Hpan Yau Hpyin go zuphpong gaba hpo hpang sai nga shana shabra dat u ai.

  Mungdo up Wui Gang mungdo mungchying sha asuya a gong malai tai nna zuphpong gaba ko asuya muhtam mungga hko tsun u ai.

  Ndai lang na zuphpong masing go, Sakhkung mungdo 2017 ning mungdan mungchying sha sutgan hte hpong shingra rotjat yo shada sat lawat hte 2018 ning mungdan mungchying sha sutgan hte hpong shingra rotjat yo shada laika nrip, Sakhkung mungdo 2017 ning ginra sutgan nau son galo shatup sat lawat hte 2018 ning ginra sutgan nau son laika nrip re hpe jom jep shin yu na hku rai nga ai.

  Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 1 lang zuphpong tingnyang up masha ni tingnyang up punra ko sa dung shajang ma ai. Mungdo mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo mi na mu madu Yi Ma Yo tingnyang up punra ko sa du dung u ai.

  Hong Li Yin, Li Ji Min, Ma Yin Fung, Ho Yung, Hu Shin, Lu Kyang Ye, Wang Sin Zai, Lu Wu San, Pan Ai Go, Yang Shi Jong, Li Jin Hon, Wang Yi, Li Chau Wui, Kon Go Jau, Shau Jan Sen, Dau Shau Rui, Ju Hkyi, Li Shau Hung, Yi Jung Sin, Hkung Lagam, Htau Gyi Zhin, Wang Gin Yin, Kyang Den, Rui Hung Chin re ni tingnyang up punra ko sa dung ma ai.

  Mi na mungdo gaba tsang woion ningbo Lang Ta Chyung, mi na mungdo tsang woion ningbo Dau An Gyi, Ye Shang Yi, Yang Shi Zhen, Yang Wun Chyung, Yang Ta Rung, Yang Hung re ni mung tingnyang up punra ko sa du dung shajang ma ai.

  Mungdo mung masa bongban rapdo ningdo 12 nambat 1 lang zuphpong wa lom ai salang ni, ubadi hta do masat ton ai zuphpong sa lom ra ai masha ni, zuphpong so shaga lom ai masha ni mung hpo hpang zuphpong hta sa lom ma ai.