Shiga masa景颇新闻

Agap ningnan mungdo tsang mungdan rungdap ningbo masha lata shapro sai

州人大一次会议举行第三次全体会议

时间:2018-02-12 09:32:17 来源:德宏团结报

  Shata 2 pro 6 ya shana de, Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 1 lang zuphpong nambat 3 lang hkrum ra zuphpong hpo hpong nna, agap ningnan na mungdo tsang mungdan rungdap ningbo masha lata shapro dat sai. Hpan Yau Hpyin go Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo mu madu rai sai. Wui Kang go mungdo mungchying sha asuya mungdo up rai sai. Ho Yung go mungdo jep lajang rapdo mu madu rai sai. Yi Chyung Sin go mungdo gaang tsang mungchying sha ubadi tara rung rung up rai sai. Ningnan lata la ai mungdo mungchying sha ubadi tara jep rung rung up Li Shau Hung hpe go, dodan lam ko hkan nna, mungdo gaba mungchying sha ubadi tara jep rung de shalun dat nna mungdo gaba mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin mu rapdo ko nna hkro ya na matu hpyi shon dat na hku rai nga ai. Jau Li Sin go Sakhkung mungdo nambat 15 mungchying sha gasa zuphpog gaba dinggrin mu rapdo mu madu rai sai. Wang Myin Shan, Tung Chin Pau, Yang Li Yin, Sung Yi Fa, O Htun, Jau Sin Jo ni go Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin rapdo mu madu ningtau rai sai. Ma Yin Fung, Yang Shi Chyong, Li Jin Hon, Lu Yung Zan, Wang Yi, Li Chau Wui ni go mungdo mungchying sha asuya mungdo up ningtau rai sai. Wang Lin, Yin Hkyin Fung, Shi Dau Lung re masha marai 26 ni go Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin mu rapdo salang rai sai. Ndai lang na zuphpong hta sa du ra ai masha go marai 277 re rai yang, hkrak sa du ai go marai 272 rai nna, ubadi ko nna dodan ai masha jahpan hte kai sai.

  Zuphpong go tingnyang up hpung dinggrin mu gun ting nyang up, nambat 3 lang hkumra zuphpong woi tingnyang up Wang Gyin Hkyang aju jum ai re.

  Ndai lang na zuphpong woi tingnyang up ni go, Wui Kang, Ho Ru Li, Hpan Yau Hpyin, Wang Myin Shan, Tung Chin Pau, Yang Li Yin, Sung Yi Fa, O Htun, Jau Sin Jo, Jau Li Sin, Yang Hua Seng, Wang Shau Tung, Jin Kong Yung, Jau Gyen Hua, Nye Mu Hua, Fung Tsu Yi, Yin Hkyin Fung, Shi Dau Lung re ni mung no rai nga ai. Zuphpong hta ta sharot ai ladat hku nna, ra lata lakmat jep ningbo masha, ra lata lakmat jep masha jahpan hpe jom myit hkrum la masai. Ra lata la hkyem masha ni a mying jahpan hko tsun dan ai hpang, zuphpong go madu mying n ka shakap ai ra lata lakmat bang ladat hku nna ra lata la sai. Ra lata lakmat son shakyet ngut ai hpang, Wang Gyin Hkyang go ra lata nsi hko tsun dan sai.

  Ningnan lata shapro la ai mungdo tsang mungdan rungdap ningbo masha ni go ga daka ga tsun masai.