Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2018-01-17 15:50:46 来源:德宏团结报

  Nshon wanje dap ni modo gale nna mado ko chyat rong nga ai masha sa hkye la sai Shata 1 pro 8 shana hkying 10 manit 43 hta, Nshon Husa maga de sa wa ai modo gaji langai modo gaba hte adot hkat ai mu pru nna, modo gaji hta masha langai chyat rong mat sai. Shiga lu la ai hte, Nshon wanjep dap ba ni mado 1 masha marai 7 hprai shapro nna hkying 11 hta mu pru shara hta sa du nhtom masha hkye bang wa ma sai. Aten manit 23 daram hta modo ko chyat rong nga ai masha hpe lu hkye shapro la sai.