Shiga masa景颇新闻

Yinkyang ginwang Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ningdo 5 nambat 1 lang hkum ra zuphpong hpo hpong lai wa sai

盈江县景颇学会召开第五届第一次全体会议

时间:2018-01-12 09:30:25 来源:德宏团结报

  Shata 1 pro 5 ya shani, Yinkyang ginwang Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ni ningdo 5 nambat 1 lang hkum ra zuphpong hpo hpong dat sai. Ginwang pati rapdo asuya ningbo ningla ni hte mungdo hte ginwang Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ningbo ningla Ai Pu, Yin Hkyin Fung, Yang Rung Fan, Yang Chyung Myin, Yin Myin Hai re ni zuphpong sa lom ma ai. So shaga nna zuphpong sa lom ai go ginwang Sam amyu, Lisu amyu, Achang amyu, Deang amyu re hpunau amyu sharot hpaji sumru hpung na gasa hte hpong shingra hkan na manam ni mung no rai nga ai.

  Ndai go ginwang ting hta pati a nambat 19 lang mungdan gasa zuphpong gaba lachyum sharin achyin hkan galo shatup hkrat wa ai marang e, Yinkyang ginwang Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung a myu shagu re bungli galo sharot zinghka hkrat wa, Jinghpo amyu ni a mu bungli shawum shaja sharot zinghka hkrat wa shangun na matu hpo hpong ai zuphpong re.

  Ndai lang na zuphpong hta sa du ra ai masha go marai 189 rai yang, hkrak sa du ai go marai 168 rai nga ai. ginwang

  Zuphpong hta, giwang pati rapdo mu madu ningtau, ginwang up Ai Pu go ginwang pati rapdo, ginwang asuya a hkum malai hku nna zuphpong hpo la ai hpe gabu hkalum dat sai! Yinkyang ga na mu lam shagu hta tut nong e myit tsang madi shado nga ai tsang shagu ningbo ningla ni hte myit rum ni hpe chyeju dum dat sai! Bai nna mun 4 jan du ai Jinghpo amyu ni a matu mung shaman ga tsun dat sai.

  Ginwang ningdo 4 Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ningbo Hpai Jin Chyung go Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung a hkum malai hku nna 2017 ning na bungli hko tsun dan sai. Hko tsun ai hta, Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ni a 5 ning rai wa yang na bungli ni hpe nhtang myit sumru yu, ya bai du wa na 5 ning na mu bungli ni hprai dat rai sai. Tang shana ai hta, ginwang pati rapdo ginwang asuya ni teng teng man man rai woi on hkrat wa ai hte mungdo Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ni woi madun matsun hkrat wa ai hta, lo htam ai Jinghpo amyu hpunau ni hpe woi myit hkrum woi ginron la nna, myit jom numhtan, hpaji zainyan jom do, n-gun jom gumhpon rai nna, ginwang ting na Jinghpo amyu sha ni myu shagu re bungli ni hpe lawan ladan rai sharot zinghka hkrat wa ra ai nga nna madun shapro dat sai.

  Zuphpong hta Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ningbo ningnan lata shapro sai, Myit rum Hpai Gyen Hua hpe go ningdo 5 Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung hpung up lit gun hpai na hku lata shapro sai, Ho Layung hpe go dinggrin mu gun hpung up ningtau lit shagun sai, Wu Gyen Kyin, Wang Chyung Hua, Sha Zi Hkyang, Sha Chyung Yen, Kyang Yung Shu, Hpai Sho Myin, Chyang Shau Lin, Yo Gui Sen ni hpe go hpung up ningtau lit gun na hku lata ton sai, chyare du go Kyin Tung Lin re. Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung ni a 《Do masat tara》gram lajang (Nrip laika) hpe jom myit hkrum da sai. 《Do masat tara》 go lohtam ai Jinghpo amyu sha ni hpe ginron la nna ginwang ting na amyu shagu ganbu shawa masha ni hte rau, mung htingrep shangang shakang, amyu myit hkrum lam shadut, mung shawa masha ni hpe jasut jasu, ngui pyo sut su ai Yinkyang ginwang go maden hkrat wa na matu akyu gaba rong nga ai.

  Ningnan lata shapro la ai Yinkyang ginwnang Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung hpung up Hpai Gyen Hua go zuphpong hta ga shaga nna, hpung up lit gun hpai hkrat wa let, hpuon hpung masha ni hpe myit woi jahkrum, hpung masha yong hte hpe hpung bungli atsom woi galo shakut hkrat wa na nga nna tsun sai.