Shiga masa景颇新闻

Mangshi ko nambat 30 lang“Mungkan aizi ana nhtoi”hko shabra lamang galo nga ai

芒市开展“世界艾滋病日”宣传活动

时间:2017-12-08 09:32:12 来源:德宏团结报

  Mu lamang shara

  Shata 12 pro 1 ya shani go nambat 30 lang “Mungkan aizi ana nhtoi”re.“Aizi ana htang maja lit jom gun, hkamja ahko ahkang jom hkam sha, hkamja ai Miwa mung jom go maden”ngu ai hpe madung shatai nan, Mangshi gaisin huayen wang ko aizi ana htang maja hko shabra mu galo hkrat wa nhtom, aizi ana htang maja ai myu shagu bungli ni hpe grau nna galo shagrang sa wa, hko shabra shachyam hkrat wa, hko shabra shatang shadu dat rai sai.

  Mu lamang hta, myu ting na seng ang rungdap 19 hte myu ko nna gon lajang ai tsi mawan rungdap hkan na mu htam masha ni go, hko shabra laika gam ya, hkamja lam hkap jep ya, jahpu n la ai sai hkap shadon ya re ladat hte, shawa masha ni hpang de aizi ana htang maja hpaji hko shabra dat sai, grau nna go aizi ana kap wa ai lam hte ganing di htang maja hkrat wa na lam ni hpe ahkyak madung shatai nna hko shabra hkrat wa ma ai.

  Mangshi aizi ana htang maja rapdo mu gum masha ni shachyen dan yang, ya yang Mangshi na ana htang mu go ningnan ai ahtik ko wa du sai, htang maja ai hta ana tsi lajang la hkrat wa ai ko na ahkyak bungli nan rai nga ai, rung dap shagu, hpong shingra hpungchyom shagu masha hkum shagu ko nna, aizi ana hpe atsom htang maja hkrat wa nna, aizi ana hpe gaja wa hkap pat shingdang kau hkrat wa ra nga ai.

  Chye lu yang, mu lamang hta hko shabra laika buk 40000 jan gam shabra dat, hko shabra rai 300 jan shabra dat, shawa masha marai 11 hpe ana hkap jep ya, masha marai 130 ni hpe jahpu n la ai ana hkap tsi ya rai sai.