Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2017-09-25 10:31:01 来源:德宏团结报

  Mung masha hte balik hpyen ni masha nta de shang wa ai punui jom hkye makop la sai Shata 9 pro 9 ya jahpot, punui langai Hpyin-yang gat mare Lamung mare salang rapdo Huinung-yi ga- htong na nta langai ko shang wa sai, jahpot hkying 10 hta, nta madu Lui wa go punui shang wa ai lam hpe Yinkyang ginwang maling shawa wunli makop dap balik ni hpe shana dan sai, balik hpyen ni aten n sharen kau ai sha punui shang ai nta ko sa du nna, nta madu wa hte rau punui dai hpe jom hkye makop la sai majo, shawa masha ni shakon shagrau ai hkrum masai. Ya punui dai hpe mungdo dusat dumyeng gahkyin rong dap de rem ton na hku shalai dat ya sai.