Shiga masa景颇新闻

Nga chyu lu nna hkum namnak shagrit na ladat

喝牛奶减肥方法

时间:2017-08-11 10:05:27 来源:德宏团结报

  Nang hkum hkrang hpe hkamja nna bai nhpum shangun na rai yang go nga chyu lu u. 1, Laban bat mi hta nga chyu lu aten nhtoi lani mi masat ton u, ndai shani go nga chyu hkyen hke1-1.5, nga chyu chyahkri hkyen hke 0.5 lu nna, nga chyu pa loi bai sha di u. 2, Laban shagu 3 ya matut nna nga chyu lu na hku aten hprai ton nna, lani mi kungkyin mi, 5 lang garan nna lu u, dai ko namlap simai hte shan jahkai loi bai sha jat u. Lahta na ladat 2 go, nambat 2 mahtang grau gaja nga ai, nkam yang nang chyam yu u.