Shiga masa景颇新闻

Hka hpunlum hte ta gashin yang gaja ai

1. 用热水洗手健康

时间:2017-08-11 09:23:44 来源:德宏团结报

  Mungkan hkamja asat sumru lam shon shana ai hta shadan ai:Mungdan 12 hta, masha 54% a lahta de ni go lani mi sa-bya hte ta 5 lang a lahta de gashin nga ai, Miwa mung ni 25% sha du nna grau wa nyem nga ai. Ata gashin ai alai ni go galo yang n yak nga ai, shi go ana htang maja na ladat gaja langai mi re. Anhte ta gashin yang sadi ra ai lam go:1.Hka hpunlum hte gashin yang go, hka lagyi hte gashin ai hta tsai lawan nga ai.

  2.Ta chyop, lahkon ni ro kau nna gashin na.

  3.Ta gatsut maisau hte gatsut na, hpa-jet n lang yang gaja ai, mahtang go hpajet hta ana ganu amyu myu up rong nga chye ai.

  4.Ta lamyin do gadun kau na, ta gashin ai shaloi lamyin ntsa gata ma hkra gashin sanseng kau ra ai.

  5.Ta gashin ntsin hte gashin na, lama sa-bya hte gashin na rai jang go, sa-bya hpe hkrun hkro ai shara hta ton da na, mahtang go madi manya hkra sai sa-bya hta go ana ganu ni brat lawan nga ai majo, ta gashin yang ana amyu myu shakap la wa nga ai. Bai nta ko lang ai ta gashin ntsin ni hta mung gahtap nna bai bang lang lang n mai di ai. Ana ganu shang wa loi nga ai, lama bang jat lang na rai jang go palin hpe gashin san seng kau ai htom she bang lang na.

  6.Ta gashin ntsin hpe gara hku lata mari lang na ta?Ya ten hta gatya ko dut ai ta gashin ntsin hta go“Shau”hte“Chyong”ngu ai laika kap nga ai.“Chyong”nga kap ai go hkakrui jasan, sanseng ai akyu rong nga ai, bai“Shau”nga kap ai go ana ningtuk sat ai hte ana htang maja na akyu rong ai. Mayu na nta dinghku hta go“Chyong”nga ai laika kap ai mari lang jang rai sai.