Shiga masa景颇新闻

Mung htingrep hta 25 ning tsi tsi shakut nga ai——WandinRinzhi tsirung rungup Shin Hkun a lam

行医为民甘五载医者仁心暖边疆---畹町仁慈医院院长沈坤

时间:2017-05-08 18:13:14 来源:德宏团结报

  1992 ning hta, Hkunmin Yen-an tsi rung laja ana tsi gok mu madu ningtau rai nga ai Shin Hkun go Wandin Rinzhi tsirung hpyi shon hpo ton sai. Ya ten 25 ning lai mat wa sai, ndai Wandin na Myen mung de hkrang ai modo lam makau ko hpo da ai tsirung go, mung jarit lahkong maga na masha ni hpe akyu gaba jashon ya hkrat wa nga ai.

  Tsi shamai ngu ai go, Shin Hkun a lai gaja re. Wandin ko nga ai 20 jan ning hta, shani mi rai rai shana mi rai rai, marang htu laru ru rai tim, machyi masha ni sha sa wa jang, Shin Hkun go aban sa gan tsi lajang nna, tsi lajang ai jahpu n la yu u ai. Shi machyi masha ni nga ai shara hta yup sha nna, simani rai tsi lajang hkrat wa u ai. 10 jan ning a shong e ma marun gun ai num ma shangai yak nna tsi rung de sa sa ma ai, marun ma go shadai gali nna, nsa n sa mat sai, Shin Hkun go shi a n-gup hte ma yan a n-gup ko na maza rai marop sho kau ya sai. Ten n shalai kau ai gan hkye la lu sai hte maren, ma dai yan hkam hkam ja ja hte gaba mat masai. Galang mi sai nau hto nna si malap mat sai Sam num langai hpe tsi rung de woi sa wa ma ai, sai n htu bang ya yang nsa hti na sha rai sai, dai shaloi sai dum hta sai n nga sai, mungdo myu tsi rung gaba de sai galoi nhtet la chyai nga sai re majo, Shin Hkun go Sam num hpe shi hkum na sai 500CC sho bang ya nna hkye ton sai. Jarit mayan hku go matsan shara no re nga yang, tsi sa tsi ai masha nkau go tsi gumhpro n lu ma ai. Shing re hpe Shin Hkun go shong tsi shamai nna she gumhpro bai hpyi la u ai. Mung jarit lahkong maga na mung shawa masha ni a hkamja myit jasat sharot ya na matu, tsi rasa hpung zuphpo la nna makau mayeng na gahtong 5 hte jong ni hta ana htang maja hpaji hko shabra, jahpu n la ai ana jep ya rai sai. 2016 ning shata 10 hta, tsi rung ndai ni go Namhkam hpara chyum jong ko laban bat mi sa nga nna, jong na Miwa mung masha gobai sara jongma 2800 jan ni hpe jahpu n la ai ana jep ya masai.

  Ya ten hta, Rinzhi tsi rung ni go CT jak hte X htongnan jak mari jat la nna, datnu shingwang hking jahkum shatsup la lu sai hte maren, dat nu shingwang hku nna gaga tsirung ni hte ana jom jep tsi lajang hkrat wa lu sai. Tsi rung na hking rai ni reng ahkyak mat wa magang, grup yin shara hkan na masha ni machyi mako rai yang gaga tsi rung de n kam sa ai, Rinzhi tsi rung ko sha sa ma ai.

  Shin Hkun Wandin ko 20 jan ning nga kau yang, dai shara na mung shawa masha ni hte mung mana maka hkau chyap mat nu ai. Gadai a nta hta mu gaji gaba rong tim shi hpe shaga na n malap ma ai. Rai yang, mung jarit masha ni a hkamja lam chyu majan ai Shin Hkun go, madu a dinghku hpe n lu majan nga u ai. Shi hkrai sha Wandin ko sa nga nna, Hkunmin ga na nta dinghku bungli ma hkra go shi gainu jan hpe hkrai ap kau nu ai, shing rai shi grai shara dum nga ai. Raitim machyi masha ni ana mai tsai wa ai hpe mu jang, shi myit bai pyo mat sai. Ya, sak 66 ning rai sai Shin Hkun go, lading li mat wa sai raitim, tsi mu hta ding yang no shakut shaja to nga u ai.