Shiga masa景颇新闻

Mungdo ramma hpung rapdo ni Matsan shatong mu lamang galo ma ai

团州委到勐嘎镇发放助学金

时间:2017-01-09 18:09:45 来源:德宏团结报

  Ramma hpung rapdo Sakhkung mungdo pati rapdo ni shata 12 nhtoi 16 ya shani, Mangshi myu Kyangtung ginwang do Tashuiku mare salang rapdo hta “Ramma ni matsan shatong garum .Yakhkak mu jom galo shaja”bungli lamang galo nna, ramma ni hpe matsan shatong mu ko shang lom nna, shawa masha ni hpe lau woi sut su wa na myit sharot ya nga ai. Mungdo pati rapdo ramma hpung rapdo ningbo ganbu ma hkra hte, ta chyenan hku nna mying bang ai ramma hpung masha ni ndai lang na bungli lamang ko sa lam ma ai.

  Tashuiku mare salang rapdo shawa nta hta, ramma hpung ningbo, ram ma hpung masha hte dai shara na hkaimu masha ni go ramma hpung mu lamang mali jom galo ma ai. Mu lamang galo ai hta, ramma hpung ningbo, ramma hpung masha hte gahtong masha ni shada singga hkat ai lam n nga ai hta n-ga, ramma hpung masha ni hpe matsan shatong mu gaba galo shakut hkrat wa na myit n-gun mung sharot ya sai.

  Mu lamang galo hkrat wa ai hta, ramma hpung ganbu hte ramma hpung masha ni go Tashuiku na hkai rem laksan hozoshe ko sa yu maram la masai, dai hte rau, mungdo pati rapdo ni go Sakhkung《Mumu maimai lu sha》pogram galo hpung ni hpe so shaga la nna, Tashuiku na buga u shachyan shabra ya shangun sai.