Shiga masa景颇新闻

Dap hkye hpyen sumtsan lam hkom ai 80 ning ladu hkrum masat dingsat zuphpong hkikpong ai hte Bekyin ko hpo hpong sai

纪念红军长征胜利80周年大会在京隆重举行

时间:2016-11-11 11:04:54 来源:德宏团结报

   Ndai go Si Gyin Hpyin ahkyak mungga hko tsun nga ai re.

Dap hkye hpyen sumtsan lam hkom ai 80 ning ladu hkrum masat dingsat zuphpong nhtoi 21 ya jahpot hkikpong ai Bekyin mungchying sha zuphpong htingnu ko hpo hpong lai wa sai. Miwa mung suthpom pati ginjo rapdo dinghkung mu madu, mungdan tingnyang up, ginjo hpyen rapdo tingnyang up Si Gyin Hpyin zuphpong ko ahkyak mungga hko tsun u ai.

  Miwa mung suthpom pati ginjo mung masa rapdo dinggrin salang Li Hke Hkyang, Chyang De Kyang, Yi Jin Shen, Lu Yin Shan, Wang Hkyi Shan, Chyang Gau Li re ni zuphpong sa lom ma ai.

  Li Hkye Hkyak go masat dingsat zuphpong aju jum u ai. Jahpot hkying 10 hta, Li Hkye Hkyang masat dingsat zuphpong hpo hpang sai nga shana shabra dat ai hte, yong rot tsap nna, mungdan mahkon jom hkon ma ai.