Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Sumla shiga

图片新闻

时间:2020-07-22 16:35:20 来源:德宏团结报

  龚云尊督促瑞丽防汛抗洪工作

  ●Shata 7 nhtoi 19 ya jahpot, Shuili myu rapdo mu madu Kung Yin Tsun Shuili myu na Mungmau gat mare, Jeseng ginwangdo, Nungtau gat mare re hkan na hka hkong hka la hte moru ru wa ai mabyin masa sa jep yu nna, moru tsin-yam sadi maja na hte tsin-yam hkye mawai bungli galo na lam tsun shadut u ai.

  平原镇党员干部奋战抢险救灾一线

  ●Shata 7 nhtoi 18 ya shani, Yinkyang ginwang ko marang gaba htu nna moru ru wa ai hpang, mung shawa masha ni a sutgan yam-nga makop maga ya na matu, Yinkyang ginwang Hpyin-ya gat mare ni tsang shagu na pati hpung hpongchyom hte pati hpung masha ni hpe woi ginron nna moru tsin-yam hkye mawai ma ai.

  德宏供电局迅速恢复盈江灾区供电

  ●Shata 7 nhtoi 18 ya shani, Yinkyang ko hka moru ru wa ai hpang, Sakhkung wandat gonhkang dap ni n-gun atsam ma hkra hte tsin-yam byin ai shara de wandat n-gun hprai na bungli galo ma ai.